FFS nyårslöften år 2015

En ideel förening, som Föreningen för samhällsplanering (FFS) är, styrs naturligtvis verksamhetsmässigt utifrån årsmöten. Vi har dock valt att de senaste åren skriva ned några nyårslöften inför det kommande året. Sådant som vi redan nu kan se, eller som vi kan utgå kommer att ske inom FFS. Våra nyårslöften för år 2015 framgår nedan. Hjälp till att uppfylla dessa löften genom att fortsätta vara medlem eller bli medlem i FFS. Gott nytt år!

Tidskriften PLAN och ePLAN – sex stycken nya nummer av PLAN och tio nummer av ePLAN

Denn nya organisation för framtagande av PLAN/ePLAN är på plats sedan ett år tillbaka. De har dragit slutsatser och diskuterat med FFS råd och inom redaktionen/redaktionskommitten. Det blir en fortsättning med sex stycken nummer av tidskriften PLAN även under 2015, allt för att få den ännu mer aktuell och kunna fungera som ett debattforum. Det blir ett teman för de olika numren, det första kommer att ha temat ”processer”.

FFS ePLAN kommer i likhet med år 2013/2014 att utkomma med 10 st nummer, håll utkik på ditt epostkonto den 20:e i varje månad.

En ny redaktion för FFS sociala medier tar tag i utvecklingen under år 2015

FFS sociala medier i form av webb, blogg och facebook har under flera år saknat en samlad redaktion och har inte layoutmässigt/tekniskt hängt med i utvecklingen. Vi har nu muntligt klart med en ny redaktion och vår ambition är att det under år 2015 ska ske en rejäl förbättring.

Fler lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack under år 2015

Ambitionen blir att under 2015 kunna komma upp i samma höga nivå som under de senste åren då vi arrangerat mellan 20-25 lokala mötesplatser, men också att försöka arrangera fler mötesplatser i nya städer för att på så sätt uppmärksamma fler på FFS verksamhet. Vi hoppas också att bli ännu bättre att koppla samman lokala arrangemang med PLAN:s olika temanummer.

EU projektet Special fortsätter att vara i en aktiv fas år 2015

FFS ingår i EU projektet Special som behandlar energi och planering. Detta projekt fortsätter att befinna sig i en mera aktiv fas även under år 2015, och vi hoppas att ni har möjlighet att ta del av deras utbildningar. Mer information om Special finns här.

SPECIAL-logotyp

Justerade villkor för utdelning av Pelle Holms resestipendium

FFS instiftade i samband med sitt 40 års jubileum ett resstipendium, Pelle Holms resestipendium. Det har under många år inte utdelats. Vi har under år 2014 påbörjat arbetet med att se på möjligheterna att återigen kunna påbörja ett utdelande av stipendiet år 2015 i samband med att Pelle Holm skulle ha fyllt 100 år. Pelle Holm var bl.a. redaktör för FFS tidskrift PLAN under perioden 1947-1969, och är också FFS hedersordförande. Mer info om stipendiet finns här.

Ett nytt kansli för FFS under år 2015

Under år 2014 har det varit mycket fokus på att hitta en ny kanslifunktion för FFS. Vi kommer att inom kort återkomma med mer information om detta. Även om det varit mycket arbete 2014, så kommer det att behöva fortsätta under 2015 för att se till att alla rutiner fungerar.

Fortsatta aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi under 2015: Fler medemmar och fler partners

Det har visat sig att trots en bra verksamhet så räcker det numera inte till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också göra mera utåtriktade aktiviteter. Under 2013 och 2014 har vi bedrivit något som kallats för FFS+1, att varje medlem ska försöka värva ytterligare en medlem. Mer information finns här. Men vi kommer att behöva fortsätta med denna typ av arbete även år 2015.

Vi har under år 2014 lyckats få allt fler som stödjer oss via det vi kallat för FFS partners , vilket är mycket glädjande. Vi kommer att utveckla även detta erbjudande på olika sätt under år 2015.

Gott nytt år!

Med detta inlägg tackar vi för i år och önskar er alla ett gott nytt år.

Annonser

FFS summerar år 2014

Föreningen för samhällsplanering (FFS) summering av verksamheten år 2014, det 67:e året i föreningens historia, utgår ifrån de nyårslöften vi satte upp i ett blogginlägg för ett år sedan den 31/12 2013 och som går att läsa här. Imorgon avger vi här på FFS blogg våra nyårslöften inför år 2015, men först uppföljning av år 2014:

Tidskriften PLAN: utkom med sex stycken nya nummer under 2014 med totalt över 328 sidors läsning

En helt ny organisation för framtagande av PLAN var på plats from årskiftet 2013/2014. En samlad redaktion som både tar fram PLAN och ePLAN: Björn Ekelund, redaktör PLAN; Malin Bosaeus, bitr redaktör PLAN; Anton Sjöblom, redaktör ePLAN + Nytt/Noterat i PLAN. Till sin hjälp hade redaktionen en aktiv redaktionskommitte bestående av: Jeanette Berggren, Charlotta Fredriksson, Emelie Gullberg, Mats Johan Lundström, Krister Olsson, Josefina Syssner och Örjan Wikforss. Ett stort tack till er alla för era insatser under år 2014.

Utgivning under år 2014 är enligt målsättningen: sex nummmer av vår tidskrift PLAN, det nya var att det blev sex stycken enkelnummer, och på så sätt kunde delmålet om en mer aktuell och mer debatterad Plan uppfyllas. Årets teman var:

 • PLAN #1 2014 – Symboler & Ideal (44 sidor)
 • PLAN #2 2014 – Landsbygdsutveckling (56 sidor)
 • PLAN #3 2014 – Bostaden (52 sidor)
 • PLAN #4 2014 – Planeringens politik (76 sidor)
 • PLAN #5 2014 – The impact of culture (44 sidor)
 • PLAN #6 2014 – Energi (56 sidor)

20141230_120745

Omslagen på årets nummer av FFS tidskrift Plan.

En stor förändring för tidskriften PLAN under år 2013 var övergången till FFS nya grafisk profil, i likhet med övriga verksamheten i FFS. Under år 2014 förfinades utformningen av PLAN:s grafiska profil av tidningens layoutare Eric Palmer.

Det är också roligt att konstatera att flera av de teman som Plan hade under 2014, kanske framförallt nr 2 om Landsbygdsutveckling, kommit att få ett visst genomslag i annan media.

Totalt blev det 328 sidor PLAN under 2014, betydligt mer än tidigare år exempelvis 2013 var det 225 sidor. Dessutom lite snyggare. Och lite mer uppmärksammad. Tidskriften PLAN är flaggskeppet i vår förenings verksamhet, och med en stark redaktion/redaktionskommitte kan vi med förhoppning se fram emot år 2015.

Slutligen så har de ökade ambitionerna med att tidskriften Plan gjort att det under år 2014 har prövats olika alternativ till alternativ finansiering. Exempelvis var nr 5 finansierat av Tillväxtverket och nr 6 till viss del finansierat av EU projektet Special. Det är något vi troligen behöver utveckla framöver och förfina formerna kring.

Elektroniska nyhetsbrevet FFS ePLAN: utkom som planerat med tio nummer under 2014

Försöksverksamheten under år 2012 med att skicka ett elektroniskt nyhetsbrev till alla FFS-medlemmar har utvecklats till att bli en naturlig del av verksamheten under 2013/2014. Tio stycken nummer under år 2014, är helt enligt den uppsatta målsättningen. Vanligtvis utskickade den 20:e i varje månad förutom semestermånaderna. FFS ePLAN har kommit att bli en viktig del i att visa upp och knyta samman FFS hela verksamhet genom att informera om PLAN artiklar, FFS bloggnyheter, kommande lokala FFS arrangemang mm. Tack Anton Sjöblom för ditt arbete som redaktör för FFS ePLAN under år 2014.

FFS ePLAN

Fortsatt utveckling av FFS digitala informationskanaler: i genomsnitt en ny facebookföljare varje dag

Allt är naturligtvis inte ”guld och gröna skogar” när man följer upp verksamheten för en ideel förening. Ambitionerna var att redan under år 2013 tillsätta en ny starkare samlad organisation för FFS sociala medier (webb, blogg och facebook). Arbete bedrevs men lyckades inte slutföras, men genom många oavlönade insatser har ändå verksamheten kunnat bibehållas på en rimlig nivå. Tack till Bengt Andersson och Jacob Witzell för detta.

Inriktningen är densamma, en tydlig sammankoppling mellan innehållet på webb-blogg-facebook. Samt en tydligare sammankoppling mellan FFS sociala medier och övrig FFS verksamhet: Det märks nu på FFS sociala medier när ett nytt nummer av PLAN kommer eller en lokal mötesplats arrangeras. Det blev dock färre blogginlägg under år 2014, 43 stycken att jämföra med 54 stycken år 2013. Men det är glädjande att konstatera att allt fler följer föreningen via facebook, nu uppe i 1145 följare att jämföra med 815 st vid årsskiftet 2013/14 och 531 stycken vid årsskiftet 2012/2013. Det innebär att det i genomsnitt tillkomit en ny facebookföljare varje dag.

Det viktigaste för att få fart på denna verksamhet inom FFS är att få in nya krafter, och vi kan nu glädjande – efter arbete under 2014 – konstatera att vi har en muntlig överenskommelse med en ny redaktion för de sociala medierna.

Fortsatt hög nivå under år 2014 på den lokala verksamheten i form av seminarier, mötesplatser och snick-snack: totalt 22 st lokala arrangemang

Det var under år 2014 fortsatt hög nivå på den lokala verksamhet inom de fem lokalavdelningarna. Totalt har 22 stycken lokala arrangemang genomförts under 2014, att jämföra med 25 st (år 2012) och 21 st (år 2013).  Ambitionen under 2014 var att komma upp i fler lokala arrangemang än 2013, och det har alltså kunna upppfyllas.

 • Lokalavdelning Stockholm-Mälardalen: 5 st lokala arrangemang (bla Eftervalsdebatt i oktober)
 • Lokalavdelning Sydost: 2 st lokalt arrangemang (bla. 2/10 Arvet efter Jane Jacobs)
 • Lokalavdelning Syd: 3 st lokala arrangemang (bl.a 8/10 Höghastighetståg)
 • Lokalavdelning Umeå: 6 st lokala arrangemang (däribland FFS nationella årsmöte/seminarium 27/3)
 • Lokalavdelning Väst: 6 st lokala arrangemang (bla. 27/8 Politisk debatt med alla partier om Västpaketes betydelse)

Det är positivt att flera lokala arrangemang kunnat knytas till PLAN:s olika temanummer. Det har 2014 varit särskilt tydligt med nr 4 ”Planeringens poltik”, men också de olika lokala arrangemang med koppling till projektet Special, se nedan och även nr 1.

EU projektet Special har under år 2014 gått in i en mera aktiv fas

FFS ingår i EU projektet Special som behandlar energi och planering. Mer information om Special finns här. Projekt gick in i en mer aktiv fas under år 2014. Det innebar ett större antal genomförda utbildningar har genomförts. Projektet fortsätter 2015 och avslutas våren 2016.

SPECIAL-logotyp

Fortsatt bra försäljning under år 2014 av FFS bok om svensk samhällsplanering på engelska

Under år 2013 gjordes slutarbetet med FFS nya bok på engelska om svensk samhällsplanering. Releasefesten skedde i form av ett seminarium den 14/5 2013. Mer information om själva boken och dess innehåll samt hur man kan beställa den finns här. Det är gläjande att kunna konstatera att boken fortsatt att sälja bra även under 2014. I dagsläget finns enbart knappt 300 ex kvar. Allt tyder därmed på att även denna version, liksom tidigare versioner av FFS engelska böcker, kommer att sälja slut.

2013-planbok-omslag

Omslaget på FFS bok, som utkom i maj 2013, om svensk samhällsplanering på engelska. Boken har fortsatt sälja bra under år 2014.

Arbete pågår med att se över villkor för utdelning av Pelle Holms resestipendium

FFS instiftade i samband med sitt 40 års jubileum ett resstipendium, Pelle Holms resestipendium. Det har under många år inte utdelats. Vi har under år 2014 börjat se på möjligheterna för att återigen kunna påbörja ett utdelande av stipendiet. Ambitionen är att år 2015 i samband med att Pelle Holm skulle ha fyllt 100 år kunna dela ut det igen. Pelle Holm var bl.a. redaktör för FFS tidskrift PLAN under perioden 1947-1969, och är också FFS hedersordförande. Mer info om stipendiet finns här.

FFS råd – en ny funktion i FFS organisation har startats upp under år 2014

I enlighet med tidigare beslut har FFS valt att starta upp ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och sammanträder minst en gång per år. Rådet består av:

 • Ilmar Reepalu, fd KSO Malmö
 • Anna Sander, vd IQ samhällsbyggnad
 • Peter Örn, f.d ordf Delegationen för hållbara städer
 • Ulrika Franke, vd Tyréns fd stadsbyggnadsdir och borgarråd i STHLM
 • Carl-Johan Engström, KTH och FFS fd ordf samt redaktör för PLAN. (sammankallande)
 • Bengt Andersson, FFS ordförande 2013/2014

Rådet har under år 2014 genomfört sina två första möten, vilket tidigare avrapporterats. Första mötet 17/3 2014 finns att läsa om här, och det andra 1/12 2014 finns att läsa om här.

Omfattande arbete under år 2014 med att hitta en ny kanslifunktion för FFS

Vårt nuvarande kansli vid Stockholms Universitets Kulturgeografiska institution har, på egen begäran, önskat bli ersatta. Ett utskott till FFS styrelse har därför under hösten arbetat med att hitta en ny lösning. Vi har hittat en ny lösning, och vi kommer att återkomma med mer information om vad det innebär för er medlemmar. I samband med detta så har det även gjorts en större genomgång av allt arkivmaterial som funnits hos det nuvarande kansliet. Flytten har inneburit att det finns en bättre koll på allt arkivmaterial.

DSC00546

Bild från FFS nuvarande arkiv: Samtliga årgångar och nummer av tidskriften PLAN, från år 1947-2013.

20141222_213306

Ytterligare en bild från FFS omfattande arkiv: Alla nummer av tidskriften Plan finns sparade i fem arkivexemplar, utöver de inbundna omgångarna som syntes på bilden ovan.

Aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi under 2014: Nästan fördubblat antalet FFS partners

Trots mer och bättre verksamhet så fortsätter FFS att inge fånga tillräckligt med nya medlemmar, vi ligger medlemsmässigt kvar kring ca 1000 medlemmar. Det visar att en bra verksamhet numera inte räcker till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också göra mer riktade aktiviteter.

Under år 2013 utarbetades och lanserades därför kampanjen: FFS+1. Läs mer här. Den innebar att varje medlem skulle försöka värva ytterligare en medlem. Många små insatser skulle ge stor effekt. Det är möjligt att kampanjen gav resultat, men extremt få personer valde att delta i utlottningen av ett fritt medlemskap som tack för hjälpen att värva fler medlemmar. Vi behöver under 2015 se på nya möjligheter att värva fler medlemmar – för vi behöver bli fler!

Det som därmeot under år 2014 lyckats bättre är att rekrytera fler FFS partners . Vi har stärkt organisationen, även om den ytterligare bör förtärkas, vilket resulterat i nästan en fördubbling av antalet partners from år 2015. Vi ska återkomma till dessa i särskild ordning.

ffsplus1

Logga för kampanjen: FFS+1


God jul!

Föreningen för samhällsplanering (FFS) / tidskriften Plan önskar er alla en god jul!


FFS julklappslista: hjälp att värva fler FFS medlemmar

Utvecklingen av samhällsplaneringen och planerarrollen står aldrig still. Föreningen för samhällsplanering (FFS) verksamhet håller därför på att uppdaterats. Nu vill vi ta ytterligare ett steg och vässa vår verksamhet, men för det behöver vi bli fler medlemmar. Medlemsrekryteringskampanjen FSS+1 innebär att varje medlem tar ansvar för att rekrytera en till medlem. En liten insats från många kan ge stor effekt. Värva din arbets- eller studiekollega, eller varför inte se till att din arbetsplats blir organisationsmedlem genom att börja prenumerera på tidskriften PLAN. FFS julklappslista är inte lång, och består bara av en punkt: hjälp att värva fler medlemmar. Hjälp oss att få vår julklapp!

Är du inte medlem ,men vill bli det så hittar du all information här.

ffsplus1

Detta har vi fokuserat på under 2013-2014
 • Utveckla tidskriften PLAN:s sex stycken årliga nummer ges ut vid sex separata tillfällen dvs inte ha två stycken dubbelnummer
 • Startat upp ett digitalt nyhetsbrev, ePlan, som kommer 10 ggr/år
 • Sett över redaktion/redaktionskommitte för tidskriften Plan/ePlan
 • Givit ut en bok om svensk samhällsplanering på engelska
 • Fokuserat på att kunna skapa en ny kanslifunktion (mer info kommer!)

 

Detta vill FFS göra vid en förbättrad ekonomi

Som ideell förening styrs verksamheten ytterst genom föreningens årsmöte, men på önskelistan står bl.a. att:

 • Utveckla våra sociala medier ytterligare genom att forma en ännu starkare organisation för detta. I första hand så ska en ny webb lanseras, där också nuvarande blogg integreras
 • Digitalisera alla tidigare utgivna nummer av tidskriften PLAN dvs från 1947 och framåt, och göra dem digitalt tillgängliga förr FFS medlemmar
 • Utveckla våra lokala verksamheter genom ytterligare ekonomiskt stöd samt starta upp ytterligare lokal verksamhet där FFS idag inte finns
 • Skapa möjligheter till nationella konferenser, studieresor samt återuppta utdelningen av Pelle Holms resestipendium
 • Ytterligare stärka samspelet mellan FFS olika basverksamheter dvs PLAN/ePLAN-Sociala medier-Lokal verksamhet

FFS tidskrift Plan är då-, nu- och framtid, på en och samma gång

Föreningen för samhällsplanering (FFS) huvudsyfte är att ge ut tidskriften Plan, och genom detta vara intressant för den aktuella generationen av planerare som är verksam just nu. Men genom den långa historien för FFS och Plan är det naturligt att då och då också se bakåt, och genom detta få perspektiv på olika planeringsfrågor. Utvecklingen av samhällsplaneringen och planerarrollen står visserligen aldrig still, men det ser ut som att vissa frågor är eviga när man studerar innehållet i tidskriften Plan från olika tidsepoker. Därmed blir historien också viktigt för att kunna förstå framtiden. Och genom att skriva i Plan blir man också del av av en framtid, för hur resonerade de egentligen kring planering år 2014 när de….

Vi håller för närvarande inom FFS att se över vårt omfattande arkiv, det inför ett skifte av kansli. Det blir då naturligt att fundera och reflektera över en samhällsplanerare i då-, nu- och i en framtid. Senast idag har vi gått igenom arkivet av Plan, det finns fem arkivex av varje Plannummer sedan starten år 1947. Därutöver finns en inbunden version som vi bloggade om här. Jag valde att göra ett foto från Plan nr 6 från år 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004, samt från det senste numret Plan nr 6 år 2014.

20141222_213306

Framsidorna på Plan nr 6 från år 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004, och det senasre från år 2014.

Även om format och layout skiljer sig åt, så finns förvånande mycket material som fortfarande är lässvärt. Några nedslag från respektive nummer av Plan i fotot:

År 1954, nr 6: Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (senare Vägverket, numera Trafikverket) har för mycket vägexpertis och gör lite samhällsplanerarexpertis i framtagandet av sin nationella plan. Planering utan plan, menade Plans redaktör Per Holm.

År 1964, nr 6: Claes-Eric Norrbom skrev om behovet av planering för det växande friluftslivet, och efterfrågade en mer aktiv markpolitik för att en så stor del av svenska folket ska ges möjlighet till ett rikt och omväxlande friluftsliv.

År 1974, nr 6: Energikrisen har slagit fullt ut och redaktör Gösta Carlestam efterfrågar ett VM i hushållning och samarbete iställlet för ett VM i tillväxt. Den nu pågående energidebatten  är påtagligt låst vid tanken på att vi mäste välja mellan två lika ödesdigra allternativ för vår framtida energiförsörjning. Både olje- och kärnkraftalternativet kan leda till oacceptabla konsekvenser med avseende på vår och kommande generationers hälsa ovch miljö. Vad en förutseende och innovativ forskning och samhällsplanering kan göra för att hushålla med naturresurser och energi och för att öka valmöjligheterna i en framtiden är knappast alls diskuterat.

År 1984, nr 5-6: Ett dubbelnummer under parollen: vän med naturen. Från Kerstin Maunsbachs ledare: Det är naturens toleransgränser som ger oss vårt livsutrymme. Även om det är vi som bestämmer dessa gränser, är det ändå naturens egna som gäller. Vi måste acceptera att vi är en del av naturen ocb försöka bli vän med den.

År 1994, nr 6: Under det nya begreppet ”political correctness”, numera även känt som enbart ”P.K.”, skrev Plans redaktör Göran Cars: samhällsplaneringens svaga förmåga att omsätta beslut i handling, bottnar i rädslan att formulera tydliga och varaktiga mål, inklusive prioriteringar.

År 2004, nr 6: Med anledning av det nybildade sk superdepartementet samhällsbyggnad med Mona Sahlin som samhällsbyggnadsminister, så efterfrågar Plans redaktör Mats J Lundström mer sektorsövergripande kunskap om sambandet mellan fysisk form och sociala, ekonomiska, ekologiska villkor.

År 2014, nr 6: Plans nuvarande redaktör Björn Ekelunds ledare känns igen i flera av de tidigare ledarna – kanske främst år 1974. Ett paradigmskifte eller åtminstone ett trendbrott i energifrågan efterfrågas, samtidigt som Malmökomissionens banbrytande arbete för de sociala frågorna lyfts fram.

Ett litet nedslag i tidskriften Plan, en källa till den svenska sämhällsplaneringens utveckling de senaste snart 70 åren, som förhoppningsvis också påvisar rubriken: FFS tidskrift Plan är då-, nu- och framtid, på en och samma gång


FFS råd – enkla anteckningar från möte 1 december

FFS bildade formellt i samband med årsmötet 2013 ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och sammanträder minst en gång per år.

Rådet består av:

■ Ilmar Reepalu, fd KSO Malmö, 2 år

■ Anna Sander, vd IQ samhällsbyggnad, 2 år

■ Peter Örn, f.d ordf Delegationen för hållbara städer, 2 år

■ Ulrika Franke, vd Tyréns fd stadsbyggnadsdir och borgarråd i STHLM, 3 år

■ Carl-Johan Engström, KTH och FFS fd ordf samt redaktör för PLAN. 3 år (sammankallande)

■ Bengt Andersson, FFS ordförande 2013/2014

Rådet genomförde sitt anda möte den 1/12 2014. Här nedan några enkla strecksatser från diskussionen:

 • Samhällsplanering är viktigt, och FFS spelar en viktig roll – men behöver också förändra sig för att bli mer intressant för en bredare grupp engagerade människor i samhället. Att skapa nytta/vara relevant för fler.
 • Det handlar för FFS om att bli intressant både utifrån det offentliga och det privata perspektivet, utifrån tjänstemannaperspektivet och det politiska perspektivet, det handlar också om att föra en diskussion om frågor som är intressant för en breadre gruppering av engagerade samhällsmedborgare
 • Debatten om samhällsplaneringens betydelse är idag ofta för enkelriktad/enfrågebaserad, och rymmer inte den komplexitet som samhällsplaneringsprocessen faktiskt innebär utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv.
 • Det råder en slags historielöshet i mycket media avseende samhällsplaneringsfrågorna, här kan FFS genom sin tidskrift PLAN som utkommit sedan 1947 gräva djupare i arkiven och lyfta fram tidigare presenterad kunskap. Många frågor är på intet sätt nya.

Några ytterligare nedslag i diskussionen:

 • Hur mycket har vi egentligen lärt ifrån planeringen av miljonprogrammet. En jämförelse vore intressant att göra. Särskilt i FFS med tidskriften Plan som underlag för hur vi resonerade då och nu. Miljonprogrammet fyller 50 år, år 2015 – det borde uppmärksammas.
 • Finansieringen av bostäder borde ha ett mer långsiktigt perspektiv, en avskrivning över 60 år. Flera intressanta regeringsuppdrag på gång bla Bengt Nymans arbete med bostadskommittén. Arbetet inom den sk bokriskommitten resulterade också i intressanta förslag
 • Social misär i dagens Sverige. Vi möts av detta på ett helt annat sätt i vår vardag än jämfört med de senaste decennierna. Intervju i DN med katolsk kardinal som menade att det är nyttigt för svenskarna att närmare få se utsatta människor i sin vardag. Utgångspunkterna är olika i våra samhällen, här en större tilltro till staten än till familjen.
 • Kollektivtrafiken som strukturerande kraft tas inte tillvara i tillräcklig utsträckning
 • Vi har liten kunskap om det framtida samhället, hur den nya tekniken kommer att spela in hur människor vill leva. Uppkopplad 24/7. Vi kommer att vi planering behöva planera med marginaler och för att kunna möta det oförutsedda.
 • FFS bör överväga att skapa någon form av nationell konferens i mars 2015.
 • FFS bör överväga att i ännu högre grad koppla samman ett uttalat tema, som går igen i PLAN-Sociala medier-Lokala mötesplatser

Vid mötet deltog redaktionen för FFS tidskrift Plan. De redogjorde för hur planerna ser ut inför år 2015. Och hur den diskussion som FFS råd gav uttryck för kunde följas upp i dessa olika tema-nummer. Vi kommer inte här redogöra exakt vilka teman som Plan kommer att ha 2015, utan avser att inom kort återkomma med detta i ett särskilt blogginlägg.

Nästa möte i FFS råd genomförs den 11/5 2015. Tiden: kl 15-18.


PLAN nr 6 år 2014

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 6 år 2014 kommer i veckan skickas ut till er FFS medlemmar. Temat för detta nummer är “Energi”, vilket också är temat för det EU projekt som FFS är med och driver under namnet SPECIAL, läs mer här. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här. Ni kommer då också få årets tidigare nummer av PLAN direkt till er. Ni kan också redan nu ange att ni vill bli medlemmar år 2015. Innehållet i nr 6 av PLAN framgår nedan:

Ledare

Nytt & Noterat

TEMA – Energi

 • Prosumenternas tid. Rebecka Marklund, Energimyndigheten
 • EnergiForm – arkitektur, konst och energi i unik kombination. Anna Mård, Björn Ekelund, Jenny Bergström, August Wiklund
 • Solenergi i stadsplanering. Jouri Kanters, Johan Dahlberg, Marja Lundgren, Maria Wall
 • Arkitektur för lågenergihus. Hans Eek
 • Morot för energisnåla hus i Lerum. Peter Rosengren, Ann-Christin Wellander, Pierre Bolvede
 • Proactive quality management – process för energieffektiva byggnader. Päivi Kärnä, Jarmo Pitkäniemi, Pekka Seppälä
 • Energieffektivisering – verkan av ändringar i norsk och svensk lagstiftning. Hege Westskog, Sjur Kasa, Lennart J. Lundqvist
 • SPECIAL – Samhällsplanering med energiperspektiv. Carl-Johan Engström, Mats Johan Lundström, Ulf Ranhagen

Intervju – Nina Hällgren

Böcker och sånt

Recensioner av böckerna:

 • Gentrifiering
 • Atla
 • Emergent Urbanism. Urban Planning and Design in Times of Structural and Systemic Changes of Cities
 • Access to resources: an urban agenda
 • Statlig cykelpolitik – på papperet och i realiteten
 • Kan hela Sverige leva?
 • Stadens sopor: tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900-1975
 • Byggekologi: kunskaper för ett hållbart byggande ( tredje utgåvan )

Debatt

 • Om gentrifiering
 • Hyresgästorganisationers rätt till att överklaga

 FFS Information

FFS Plan nr 6 år 2014
Omslag PLAN nr 6 år 2014