PLAN 2011

Nu är PLAN:s utgivningsplan för 2011 klar. PLAN kommer ut med fyra enkelnummer och ett dubbelnummer under 2011. Nummer 1 har vatten som tema. Nummer 2 ges ut på engelska och har hållbar stadsutveckling som tema. Utgivningsplan.

Annonser

FFS:s enkät

Tack till alla som svarat på enkäten! Styrelsen arbetar med att analysera resultatet som kommer att vara ett viktigt underlag för arbetet med föreningens framtida inriktning. Resultatet kommer att publiceras i tidskriften PLAN och på webben.