FFS remissvar på Boverkets förslag till Vision för Sverige 2025

Boverket har inbjudit till att lämna synpunkter på verkets förslag till Vision Sverige 2025. Mer information om Boverkets förslag finns att ta del av här. Föreningen för samhällsplanering (FFS) har vid lokala möten och i föreningsstyrelsens behandlat förslaget och vill föra fram följande synpunkter.

Allmänt

Boverkets uppdrag har omfattat dels att ta fram en sammanställning av nationella mål som bör beaktas i kommunernas, länsstyrelsernas och regionernas samhällsplaneringsverksamhet; dels att ta fram en vision för Sverige 2025.

FFS anser att nationella rumsliga utvecklingsperspektiv är betydelsefulla instrument för att förmedla långsiktiga strategier, inriktningen av framtida investeringar samt göra avvägningar mellan nationella mål. Flera länder som Tyskland, Nederländerna och Danmark gör återkommande aktualiseringar som underlättar för den lokala och regionala nivån att hantera egna utvecklingsstrategier. Den svenska modellen med vissa nationella anspråk fastlagda i lag (riksintressen), andra genom riksdagsbeslut/uttalanden och åter andra övertagna från EU har successivt skapat en mycket oklar situation för lokal och regional planering som är direkt hämmande för att översiktsplanering ska uppnå såväl aktualitet som strategisk inriktning. FFS välkomnar därför regeringens uppdrag till Boverket.

Boverket pekar i sitt uppdrag avseende nationella mål på den stora svårigheten att hantera det 100-tal statliga mål som finns i den lokala och regionala samhällsplaneringen. FFS vill understryka problematiken med detta – särskilt i två avseenden. Dels behövs en bättre samordning mellan sektorsperspektiv på såväl departemental som verksnivå för att skapa tydlighet hur den lokala och regionala nivån ska hantera alla dessa statliga mål. Dels har den nuvarande urbana utvecklingen (väl visat inom forskningen) mycket stor betydelse för Sveriges konkurrenskraft. Stadsutvecklingen är en avgörande kraft för nya arbetstillfällen, för robustare regional utveckling samt för integrationen av en växande andel medborgare med annan etnisk bakgrund. FFS anser därför att en hållbar stadsutveckling är ett nationellt mål i sig. Med nuvarande logik klassificeras inte stadsutveckling som en nationell fråga. Därmed blir systemet med nationella mål som är överordnade lokala och regionala mål kontraproduktivt för svensk samhällsutveckling. FFS tillstyrker att Boverket med kraft driver frågan om en total översyn av s.k. nationella mål vare sig de har stöd i miljöbalken eller på annat sätt.

Boverkets andra uppdrag är enligt FFS förenat med avsevärda brister såväl metodologiskt som innehållsmässigt. Redovisningen av förslaget är svårt att ta till sig och förstå. Förslaget är inte heller tillräckligt tydligt avseende grundläggande frågor som:
– Vem ska använda visionen?
– Vad ska visionen användas till?
– Hur ska den användas?

Det underlättar inte användandet av visionen på en lokal och regional nivå, som rimligen borde vara ett syfte med uppdraget. Det är vidare mycket svårt att urskilja vad som är förutsättningar, inriktningsmål/vision och det som kallas ’utmaningar’ för att nå visionen. Förslaget lider av samma brister som Boverket påvisat i uppdragets första del, dvs. att det saknas en analys av målkonflikter mellan olika mål. FFS utvecklar de metodologiska bristerna nedan.

Även innehållsmässigt har Sverige 2025 betydande brister. Flera av de s.k. utmaningarna tycks överlappa varandra och flera är otydliga. Överlappande är t.ex. Säkerställ framtidens energi och Skapa hållbar livsmiljö i staden och på landet. Luddig är t.ex. Passa in kortsiktiga verksamheter i långsiktig planering som i själva visionen enbart omfattar mineralutvinning. I faktiska planeringsprocesser behöver anspråk och restriktioner hanteras tillsammans inom en rumsligt begränsad yta. Endast så kan mål- och intressekonflikter avvägas och prioriteringar göras. Boverkets förslag saknar i hög grad den rumsliga dimension som gör det möjligt att hantera/diskutera de konflikter och de intressen som redovisas.

I det följande utvecklar FFS mer detaljerade synpunkter.

Metodologiska synpunkter

Det svenska offentliga utredningsväsendets adelsmärke är att utredningar ska beskriva både förutsättningarna för de analyser och bedömningar som görs och konsekvenser av gjorda ställningstaganden. Förslaget till vision saknar båda dessa kännetecken.

Vad gäller förutsättningar som i detta fall innefattar framtidsbedömningar av trender som påverkar samhällsutvecklingen måste de i ett fall som detta med nödvändighet begränsas till antal. Desto viktigare är det att redovisa hur urvalet görs och vilka begränsningar det kan innebära för den efterföljande analysen. Inget av detta är gjort. Vidare är de flesta trendbedömningar etc. förenade med stor osäkerhet och därför är det metodologiskt viktigt att arbeta med känslighetsanalyser. Även detta saknas. Den omfattande debatt som uppstod kring Boverkets förra vision Sverige 2009 borde tydligare använts som utgångspunkt för den nya visionen. I den debatten diskuterades tre framtidsbedömningsmetoder: vision, scenarier och långtidsutredningar. Även i anslutning till ESDP – det europeiska planeringsperspektivet – förekom en omfattande diskussion. FFS saknar en medvetenhet om med vilka syften som visioner på internationell och nationell nivå görs och hur de i andra länder nyttiggöras i nationell sektorsplanering samt planering på lokal och regional nivå.

Vad gäller konflikter och konsekvenser vill FFS peka på följande. Sverigevisionen är uppbyggd kring tre perspektiv kallade omvärldsfaktorer (4 st), utmaningar (11 st) och fyra rumsliga dimensioner. I förslaget redovisas inte inneboende konflikter mellan framförallt de identifierade utmaningarna. Det är i konflikten mellan dessa utmaningar som Sverigevisionen skulle kunnat skapa ett verkligt värde genom att vara vägledande.

Utmaningarna är i de flesta fall skrivna i presens. FFS tolkar att dessa texter beskriver situationen 2025, alltså visionen. Ibland beskriver i samma presensform situationen år 2050 och ibland verkar det vara ett rent dagsläge. Dessa otydligheter är inte acceptabla i ett kommande slutförslag. Än viktigare är att utmaningar/delvisioner inte konsekvensanalyserats i förhållande till hinder och trögheter för att röra sig i visionens riktning. FFS saknar m.a.o. en analys av vilka motkrafter respektive trender som måste brytas och vilken typ av främjande/hämmande åtgärder som krävs för att uppnå målen. Frågor som skulle behöva ställas är t.ex. Sverigevisionen ser som önskvärt att landsbygden ska utvecklas. Vilka trender måste då brytas och med vilka medel? Vad får det för konsekvenser att föra över offentliga medel från att lösa kapacitetsproblem i växande stadsregioner till landsbygd och vilka kommer att gynnas/missgynnas av detta? Om Sverigevisionen samtidigt vill lyfta stadsnätverk sammanhållna av effektivt trafikerade spårsystem – vilka investeringar krävs och hur bedöms de bli samhällsekonomiskt lönsamma? Går de två utvecklingsriktningarna att förena?

Samhällsplaneringen på lokal och regional nivå är alltmer ett samspel mellan offentliga och privata aktörer. Det präglar i hög utsträckning planeringens innehåll och process. Boverkets förslag till vision kännetecknas inte av någon medvetenhet om hur privata aktörer kan involveras i arbetet för nationella mål och vilka processer som i så fall krävs. I t.ex. Regional utvecklingsprogram (RUP) har statsmakterna haft en påtaglig ambition att involvera näringsliv och övrig privat sektor. Även Sveriges rumsliga utveckling skapar viktiga förutsättningar för näringslivets konkurrenskraft och borde således vara en tydlig del av förslaget.

Avslutningsvis vill FFS efterlysa mer transparens i arbetet. En nationell vision som inte prövas i en bred öppen debatt har föga chans att påverka framtida utvecklingsprocesser. I ett samrådsskede är det särskilt viktigt att få in synpunkter och kompletterande omvärldsperspektiv – vilket i sin tur kräver klarspråk från förslagsställaren. FFS vill därför uppmana Boverket att i slutdokumentet tydligt ange de rumsliga utvecklingsfrågor som är mest betydelsefulla för en hållbar utveckling i ett lite perifert beläget land med en öppen exportberoende ekonomi, klimathot och allt större prioriteringsproblem mellan välfärdssystemens drift och investeringar för framtida utveckling.

För Föreningen för Samhällsplanering

Carl-Johan Engström

Ordförande

Annonser

FFS Stockholm Mälardalen + KTH Stadsbyggnadsakademin inbjuder till mötesplats 5/12 om Höga hus

Kan höga hus lösa Stockholmsregionens behov av bostäder och lokaler? Hur ser en sådan stad ut? Och vilka konsekvenser kan en satsning på höga hus föra med sig?

Mötsplatsen är ett samarbete mellan FFS Stockholm-Mälardalen och KTH Stadsbyggnadsakademin. Mötesplatsen arrangeras på KTH, Lindstedsgatan 5, Sal D2. Mötesplatsen är gratis och öppen för alla intresserade.

Introduktion

Under de senaste åren har frågan om höga hus i Stockholm blivit aktuell genom en rad projekt och förslag om satsningar på höga hus i olika delar av staden. Något samlat förhållningssätt till höga hus som lösning på önskemål om en tätare stad finns däremot inte. Inte heller finns någon policy för var och hur höga hus kan och bör byggas i staden. Tidigare har höga hus byggts på enstaka platser i staden samtidigt som man har velat slå vakt om stadens silhuett. Detta traditionella förhållningssätt kan nu vara på väg att ändras.

På vilket sätt påverkar höga hus sin omgivning och vilka blir konsekvenserna för stadslivet och trafiken jämfört med traditionell kvartersbebyggelse. Vilka blir de tekniska, sociala och ekonomiska konsekvenserna? Om höga hus ska bygga, efter vilka principer bör de lokaliseras. Köpenhamns stad har utvecklat ett förhållningssätt till höga hus. Bör Stockholm göra något liknande? Detta är några av de frågeställningar som kommer att diskuteras på mötesplatsen.

Preliminärt program:

16.30 Inledning

16:40 Professor Anders Wilhelmsson, KTH

17.00 Tekn. dr Alexander Ståhle, Spacescape

17.20 Panelsamtal om olika aspekter på höga hus – ekonomi, sociala aspekter, konstruktion och säkerhet, trafik – under ledning av professor Göran Cars. Medverkande är Dick-Urban Vestbro, KTH; Bo Göran Hellers, KTH; Anders Wilhelmsson, KTH; Alexander Ståhle, Spacescape

17.45 Paus och mingel

18.00 Köpenhamns förhållningssätt till höga hus. Köpenhamns stadsarkitekt Tiina Saaby

18.20 Politikerna Per Ankersjö (c) och Tomas Rudin (s) utfrågas av moderatorn.

18.40 Diskussion

19.00 Avslutning/Mingel med tilltugg och dryck


…och vinnaren av Sveriges Arkitekters pris 2012 är …..

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Vi har i det senaste blogginlägget presenterat alla de nominerade till årets priser här. Vi har dessutom särskilt fokuserat på att presentera de nominerade till årets planpris i ett särskilt blogginlägg här. Årets priser delas ut tidigare ikväll den 16/11 i samband med Arkitekturgalan på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Följande priser delades ut:

-Kasper Salin-priset
-Planpriset
-Sienapriset
-Guldstolen
-Årets arkitekturkritiker

Kasper Sain priset 2012: Domkyrkoforum i Lund

Domkyrkoforum i Lund tilldelas Kasper Salin-priset 2012. Den finaste utmärkelsen för byggnadsverk av hög arkitektonisk klass i Sverige som delas ut en gång om året.
Arkitekt: arkitekt SAR/MSA Carmen Izquierdo på Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB.
Byggherre: Domkyrkorådet i Lund.
Juryns motivering: Kasper Salinpriset 2012 tilldelas Domkyrkoforum för ett djärvt arbetssätt som med poetisk precision resulterat i en övertygande helhet. Byggnaden har en tydlig egen arkitektonisk identitet som samtidigt lyckas underordna sig domkyrkan. Entrén mot Stora Södergatan är starkt och självständigt formad som aldrig tidigare i Sverige.

Domkyrkoforum i Lund, vinnare av Kasper Salin priset 2012. Foto: Bengt Samuelsson

Planpriset år 2012: FÖP Umeå centrala delar

Fördjupad översiktsplan för Umeås centrala delar tilldelas Planpriset 2012 .

Planering: Umeå kommun, utvecklingsavdelningen genom projektledare landskapsarkitekt LAR/MSA Carl Arnö, Elin Pietroni och arkitekt SAR/MSA Olle Forsgren.
Uppdragsgivare: Umeå kommun, kommunalråd Lennart Holmlund.
Juryns motivering: Sveriges Arkitekters planpris 2012 går till Fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna och mer i Umeå. Stadens arbete med en fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna speglar en lång tradition av samtal, aktioner och planering av staden som på många sätt är unik i Sverige.

Kartillustration ur FÖP Umeå. Umeå kommun.

Sienapriset år 2012: Hornsbergs strandpark

Hornsbergs strandpark tilldelas Sienapriset 2012 för bästa offentliga miljö.

Juryn motiverar: Sienapriset 2012 går till Hornsbergs strandpark, den byggda strandparken driven till sin spets. Den är inte natur, den är inte kaj, den är sig själv – ett samtida möte mellan staden och vattnet. Ett välkommet nytillskott i en lång svit av Stockholmska strandpromenader.

Landskapsarkitekt: Nyréns Arkitektkontor genom ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA Bengt Isling, landskapsarkitekt Jacob Almberg, landskapsarkitekt MSA Ronny Brox, landskapsarkitekter LAR/MSA Magdalena Franciskovic och Cecilia Jarlöv, arkitekt maa Peter Kinnmark, landskapsingenjör Ulrika Lilliehöök, markingenjör Staffan Malm med flera.
Byggherre: Stockholms stad Exploateringskontoret genom landskapsarkitekter LAR/MSA Ewa Reuterbrand och Britt Mattsson samt Fredrik Bergman, Torbjörn Engman, Monika Almqvist med flera.
Konstnär: Moa Martinsons torg: Lina Nordenström
Konsulter: Konstruktör finplanering park: Omniplan genom Cornelius Oskamp. Belysning: EnergoRetea/Bjerkings genom Lena Hildeman och Caroline Boman. Konstruktör mur mot Strandgatan: WSP.
Entreprenör: Utfyllnad, strand och kaj: Skanska. Gata, mur och finplanering: JM.

Hornsbergsstrand på nordvästra Kungsholmen i Stockholm vinnare av Sienapriset 2012. Foto: Bengt Samuelsson

Guldstolen år 2012:

Årets Guldstol i kategorin produkt går till No picnics kontor i Stockholm.
Arkitekt: arkitekterna SAR/MSA Johan Oscarson, Jonas Elding och arkitekt MSA Gustaf Karlsson på Elding Oscarson.
Byggherre: No Picnic AB genom Sam Peters

No picnics kontor i Stockholm vann årets Guldstolen. Foto: Åke Eson Lindman

Årets arkitekturkritiker år 2012: Jan Jörnmark & Annika von Hauswolff

Till årets arkitekturkritiker har juryn utsett ekonomihistorikern Jan Jörnmark och konstnären Annika von Hauswolff.

Ur juruns motivering: Jan Jörnmark och Annika von Hausswolff tilldelas kritikerpriset 2012 för deras bok Avgrunden, där de visar på de svindlande sambanden mellan stadsplanering, arkitektur och den globala ekonomin

Läs mer om boken här. Läs Julia Svenssions DN-recension av boken Avgrunden här.

Boken Avgrundens omslag.


Nominerade till Sveriges Arkitekters pris 2012 är …..

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Årets priser kommer att delas ut i samband med Arkitekturgalan imorgon den 16/11 på Clarion Hotel Sign i Stockholm. För de som inte är anmälda kan man se en webbsändning från kl 20:00  tillgänliga via Sveriges Arkitekters webbsida. Följande priser delas ut på Arkitekturgalan:

– Kasper Salin-priset
– Planpriset
– Sienapriset
– Guldstolen
– Årets arkitekturkritiker

Vi har i ett tidigare blogginlägg, som finns här, presenterat de nominerade till kateogorin planpriset. Nedan framgår de nominerade till respektive pris i övriga kategorier:

Till årets Kasper Salin priset, som delades ut första gången för 50 år sedan, är följande nominerade: Årsta kyrka, Domkyrkoforum i Lund och Naturrum Tåkern. Information om nominerade arkitekter och vem som varit byggherre till årets Kasper Sahlin pris hittar ni här. Tidsskriften Arkitekturs kommentar är att årets jury tgar igen skadan från förra året genom att nominera Årsta kyrka. De saknar också det nya bildmuseet i Umeå bland de nominerade. Läs kommentar och diskussion här.

En av de nominerade till åets Kasper Sahlin pris: Domkyrkoforum i Lund. Arkitekt: arkitekt SAR/MSA Carmen Izquierdo på Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB. Foto: Åke Eson Lindman 

Till Siennapriset nomineras i år Domkyrkoplan i Göteborg, Hornsbergs strandpark i Stockholm, Stora torget i Visby samt Kungsbacka torg. Information och foton om alla nominerade till årets Sienapris hittar ni här.

En av de nominerade till årets Sienapris: Kungsbackatorget. Landskapsarkitekt: landskapsarkitekterna LAR/MSA Sam Keshavarz och Paula Mackenzie på White arkitekter AB. Arkitekt: arkitekt SAR/MSA Ulla Antonsson på White arkitekter AB. Foto: Per Karehed.

Information och foton om alla nominerade till årets Guldstolen hittar ni här.

För årets arkitekturkritiker sker inga förhandsnomineringar.


FFS ger ut bok om svensk samhällsplanering på engelska. Förhandsbeställ redan nu!

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) och dess tidskrift PLAN har tidigare givit ut engelskspråkiga böcker om svensk planering. Den senaste är från 2001 och nu är det dags igen för en ny bok som visar och förklarar samhällsplaneringen i Sverige idag. Boken har möjliggjorts bla genom ett ekonomiskt stöd från Delegationen för hållbara städer, se mer information om detta på FFS planeringsbloggen här. Alla FFS medlemmar kommer att erbjudas köpa boken till extra förmånligt värde i samband med inbetalningen av 2013 års medlemskap. Det går också att redan nu förhandsbeställa boken, som är en utmärkt present i samband med utländska besök, och få bra rabatt. Mer information finns nedan.

Stor efterfrågan på engelskspråkig bok om svensk samhällsplanering

Efterfrågan på engelskspråkig information om hur svensk samhällsplanering och stadsbyggande fungerar är stor. Antalet internationella studenter har ökat vid de svenska universiteten och högskolorna sedan Bolognasystemets införande av masterprogram. Samtidigt ser vi ett ökat internationellt intresse från politiker, planerare, arkitekter, ingenjörer samt forskare som alla vill veta mer om hur vi i Sverige arbetar med hållbar stadsutveckling och gränsöverskridande samhällsplanering.

Det är nu tolv år sedan FFS engelskspråkiga bok ”From Sectoral planning towards spatial development” gavs ut och trycket på en uppföljare är stort.
Det är många som hör av sig till FFS och PLAN:s redaktion om information om svensk planering på engelska, till och med Boverket hänvisar till oss då de inte själva har något att erbjuda, berättar PLANs redaktör Mats Johan Lundström.

Tillsammans med Charlotta Fredriksson och Jacob Witzell är han redaktör för FFS kommande bok ”Sustainable Planning and Urban Design in Sweden”. Boken kommer innehålla ett femtontal längre artiklar om svensk samhällsplanering och stadsbyggande som skrivs av ledande praktiker och forskare med erfarenhet av samhällsplanering utifrån olika perspektiv. Dessutom presenteras ett dussintal aktuella svenska planerings- och stadsbyggnadsprojekt med olika hållbarhetsprofil.

Vi vill ge internationella läsare en förståelse för det svenska planeringssystemet och en inblick i dagens svenska planerings- och stadsbyggnadspraktik, säger Charlotta Fredriksson, som även är redaktionssekreterare för PLAN.

Boken har flera olika användningsområden – årets julklapp?

Boken passar utmärkt att använda som
• introduktion till svensk planering och stadsbyggande för internationella samarbetspartners
• gåva till utländska gäster vid utlandsbesök
• konferensmaterial vid internationella möten
• kurslitteratur vid högskolor och fortbildning

Förutom kurs- och konferenslitteratur vid utbildningar och konferenser är FFS-boken en utmärkt gåva till utländska gäster eller vid utlandsbesök.
Kanske är det årets julklapp till internationella samarbetspartners? funderar Mats Johan Lundström som gärna tar emot beställningar före jul.

Beställ redan idag, få rabatt!

Ordinarie pris är 250 kr inkl moms. Vid förhandsbeställning (senast 31 januari 2013) av minst 25 exemplar är priset 200 kr inkl moms. Ytterligare rabatt kan erhållas vid förhandsbeställning över 100 ex. Frakt tillkommer på ovanstående priser. Betalning sker mot faktura.

Specialpris för FFS-medlemmar

Medlemmar i Föreningen för Samhällsplanering (FFS) kommer att erbjudas att köpa boken till ett rabatterat pris vid beställning i samband med betalning av medlemsavgiften för 2013. Mer information kommer ges i samband med aviseringen av medlemsavgiften i början av nästa år. Är du inte FFS-medlem kan du bli det här.  

Information om hur man förhandsbeställer

Skicka din förhandsbeställning av boken ”Planning and Sustainable Urban Development in Sweden” till Föreningen för Samhällsplanerings kansli: forkop@planering.org  I beställning behöver vi följande information: Beställarens namn, fakturaadress, telefonnummer, e-post samt leveransadress/gatuadress om annan än fakturaadressen.

Detaljerad information om bokens upplägg och innehåll

Boken innefattar två delar. Den första delen innefattar ett femtontal längre texter av forskare (men även några erfarna praktiker) som utifrån olika perspektiv behandlar svensk samhällsplanering och det svenska planeringssystemet, såväl historisk utveckling som läget idag. Den andra delen presenterar mer kortfattat ett 15-tal föredömliga och intressanta svenska stadsbyggnadsprojekt med tydlig hållbarhetsinriktning.

Del 1: Urban planning in Sweden (preliminära rubriker)

– Sustainable development in a Swedish perspective; Kristina Nilsson, professor, Luleå Tekniska Universitet
– Planning in a New Reality – new conditions, demands and discourses; Göran Cars, professor & Carl-Johan Engström, gästprofessor, KTH
– The Swedish Planning Legislation – a historic perspective; Gösta Blücher, f d generaldirektör/adj professor (tidigare Boverket & BTH)
– The Swedish Planning System in a Legal Perspective – the PBA and related legislation; Reigun Thune Hedström, seniorkonsult, Reigun consult (tidigare SKL)
– Swedish Regions and Regional Development – in a Swedish and European Perspective; Ulf Wiberg, professor, Umeå universitet
– Regional Planning in Sweden; Göran Johnson, arkitekt SAR-MSA (tidigare Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting)
– Strategic Urban Planning and the New Generation of Comprehensive Plans; Charlotta Fredriksson, TeknD, konsult, WSP Analys & strategi
– Implementation of Development Projects; Thomas Kalbro, professor, KTH
– Urban Policy in a National Perspective; Åsa Dahlin, TeknD, verksam vid Boverket
– Multi-level governance for environmentally sustainable urban development; Mats Johan Lundström, tekn. Lic, KTH
– Exporting Swedish Know-How and Expertise in Sustainable Urban Development; Ulf Ranhagen, adj professor, KTH
– Swedish Transport Planning – a New Deal in a New Reality; Susanne Ingo, arkitekt SAR-MSA, utvecklingsstrateg, Trafikverket
– Housing and Housing Policy; Bo Bengtsson, professor, IBF/Uppsala universitet
– Sustainable Urban Development in a Social Perspective; Micael Nilsson, fil. Dr, verksam vid Boverket
– Communicative Planning Processes – Involving the Citizens; Johan Wänström, fil. Dr, Linköpings universitet
– Public Space in the Post-Industrial City; Torbjörn Andersson, adj professor, SLU Ulltuna

Del 2: Sustainable Urban Development in Sweden

I bokens andra del presenteras ca 15 svenska stadsbyggnads- och planeringsprojekt, bl a från Lund, Malmö, Kiruna, Stockholm och Göteborg.


Annonsera i FFS PLAN, FFS ePLAN och på vår webbplats

 Har din organisation behov av att annonsera framöver, exempelvis rekryteringsannonser? Föreningen för samhällsplanering (FFS) erbjuder prisvärda annonser riktade till rätt målgrupp. Du kan välja att annonsera via något av följande medier eller att göra kombinationer av följande medier:

  • vår webb www.planering.org,
  • vårt nya elektroniskt nyhetsbrev FFS ePlan
  • vår tidskrift Plan.
Stoppdatum för annonser till kommande tidskriften PLAN:s dubbelnummer nr 5-6 som kommer ut vecka 51 är den 23/11. Stoppdatum för annonser till kommande FFS ePLAN som ska skickas 19/11 är den 16/11. På webben anpassar vi oss till era önskemål avseende annonsernas tider. Du hittar all information på länken här.