Remiss om nya förslag kring tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Socialdepartementet har skickat ut en lagrådsremiss kring förslag om nya tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar. Föreningen för samhällsplanering är en av remissinstanserna. Föreningen får ibland remisser, men efter diskussion i styrelsen avser man att inte besvara remisserna men att sprida information om innehållet i dem via tidskriften PLAN och föreningens sociala medier.

FFS roll i första hand att sprida information och erbjuda möjlighet till diskussion

Tidigare erfarenheter inom Föreningen för samhällsplanering (FFS) kring att skriva ihop remissvar från en så pass bred, ideell och politiskt obunden förening som FFS har visat sig vara är mycket svårt. För att kunna omfatta alla medlemmars synpunkter så blir svaren lätt alltför övergripande och därmed lite intetsägande. Det är också lätt att hamna i politiska ställningstaganden, vilket vi som politiskt obunden förening bör akta oss för. Erfarenheterna av att delegera ut skrivandet av remissvar har ibland resulterat i vassa remissvar, som i sin tur orsakat mycket frustration och intern kraft att reda ut i efterhand. FFS styrelse menar att rollen är att i första hand sprida information och erbjuda olika platser för diskussion, via tidskriften PLAN och via de sociala medierna.

Socialdepartemnetets remiss om lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar har skickats ut till ett större antal remissinstanser för synpunkter. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 19 november 2013.

Promemoria innehåller för det första ett förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, med innebörden att en kommun inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, genomförande av detaljplaner och andra ärenden enligt PBL. Om en kommun ställer sådana egna krav är dessa krav utan verkan. Bygg-kravsutredningen föreslog i SOU 2012:86 att kommunala särkrav skulle förbjudas i vissa avtal. Promemorian innebär en justering av utredningens förslag på så vis att promemorian föreslår att regleringen mot s.k. särkrav ska gälla generellt när kommunen tillämpar PBL i egenskap av myndighet.

Promemorian innehåller även ett förslag till ny lag om kommunala markanvisningar, som en följd av ett förslag från Statskontoret (rapport 2012:25). Statskontoret föreslog ett förtydligande i bostadsförsörjningslagen med innebörden att en kommun ska ha en policy för markanvis-ningar, medan författningsförslaget i promemorian innebär att ett sådant krav införs i en separat lag.

Syftet med både den nya lagen och förtydligandet i PBL är enligt remissen att öka transparensen och konkurrensen i framför allt kommunala avtalsförhand-lingar för att på så sätt effektivisera byggprocessen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Tekniska egenskapskrav

”En ny bestämmelse införs i plan- och bygglagen om att en kommun inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, genomförande av detaljplaner och andra ärenden enligt denna lag. Om en kommun i ett ärende enligt denna lag ställer sådana egna krav är dessa krav utan verkan.”

Kommunala markanvisningar:

”En ny lag införs med bestämmelser om kommunala markanvisningar. Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Kommuner som inte genomför några markanvisningar är inte skyldiga att anta riktlinjer för markanvisningar.”

Annonser

FFS Sydöstra Sverige inbjuder till temakväll 10 oktober på temat ”Cradle to Cradle”

Välkommen torsdag 10 oktober 2013 kl 18.15 till Ronneby!
Cradle to cradle innebär att allting ska ingå i kretslopp från vagga till vagga och inte från vagga till grav. Ronneby har nu ett showroom som visar exempel på hur det kan gå till och vilka material man kan använda.

Program

Tåg från Karlskrona avgår 17.34 och kommer fram till Ronneby 17.56

  • 18.15-18.45      Introduktion till Cradle to Cradle. Johan Sandberg tf verksamhetsledare för Cefur (Center för forskning och hållbar utveckling i Ronneby).
  • 18.45-19.00      Peter Fransson introducerar ett projekt som innebär att intresserade får bygga möbler enligt cradle to cradle-metoden till en ny förskola i Listerby.
  • 19.00-19.30      rundvandring i Cradle to Cradle showroom samtidigt som det serveras fika.
  • 19.30-20.00       Roland Gustavsson (professor emeritus landskapsarkitektur) berättar  om sitt arbete med utemiljön vid den nya förskolan i Listerby enligt cradle to cradle-metoden.

Tåg från Ronneby avgår 20.19 och kommer fram till Karlskrona 20.59

Anmäl dig senast 5 oktober till eric.markus@bth.se.

Avgift: gratis!

Välkomen!

Styrelsen FFS Region Sydost.