PLAN:s diskussionsartikel nr 4 2011 ”När radikala idéer importerades till Göteborg: inifrån workshopen om Centrala Älvstaden”

Föreningen för samhällspanering (FFS) ger ut tidsskriften PLAN, den kommer ut fyra gånger per år. Tidsskriften går enbart till de som är medlemmar i FFS. För att öka interaktivteten mellan PLAN och föreningens digitala medier kommer vi att välja ut en artikel per nummer som även kommer att publiceras här. Det möjliggör en snabbare diskussion än vad fallet varit tidigare. Diskussionen är också självklart öppen för de som inte är medlemmar. Förhoppningen är också att publiceringen av en artikel per nummer kommer att väcka intresse av att bli medlem i FFS för de som ännu inte är det och på så sätt kunna ta del av alla de intressanta artiklar som publiceras i PLAN.

PLAN s arbetsgrupp har utökats med fyra nytillträdda studentkorrespondenter. I PLAN nr 4 gjorde två av dem, i varsinn artikel, reflektioner kring sommarens praktik i ”planeringsverkligheten”. Vi väljer att presentera bägge dessa artiklar som PLANs diskussionsaritekel nr 4 2011. Andra artikeln av Linnéa Wigforss om sina reflektioner från en workshop om utvecklingen av Centrala Älvstaden i Göteborg.

När radikala idéer importerades till Göteborg: inifrån workshopen om Centrala Älvstaden

Omkring fyra kvadratkilometer göteborgsk innerstad ska under kommande decennier genomgå en massiv omvandling i klimatmedvetenhetens tecken. Exakt när, hur fort och i vilken ordning ytan ska exploateras är ännu oklart – att det ska ske råder dock inga tvivel om. För att vägleda staden i rätt riktning bjöds tio lag av europeiska planerare in till den ovanliga workshop som ägde rum i Göteborg vid sommarens början. Förlagan till workshopen var ett liknande arrangemang i Hamburg, en annan stad som vill ta vara på närheten till vattnet men också binda samman det som finns på båda sidor om vattnet. I det asplundska Rådhusets stora sal samsades därför de tio lagen om syret och utrymmet under fem hektiska dagar. Som en av de studenter som inkluderades i arbetet fick jag se deltagarna se (och rita) på min stad med nya, kreativa ögon. Arbetsmiljön i den ekande salen var kanske inte den lugnaste, men samtliga deltagare jag pratade med var entusiastiska över upplägget och imponerade över kommunens experimentlusta. Dock förverkligades inte förhoppningen om erfarenhetsutbyte mellan de olika lagen – detta fanns det helt enkelt inte tid till.

Vad som förundrade mig mest under workshopen var hur planerarna omvandlade de stora orden – hållbarhet och andra besläktade politiskt korrekta begrepp – till tydliga och radikala men samtidigt genomförbara alternativ. Lag Sweco översatte kretsloppsmodeller från Kanada där stadsbornas urin används i närliggande jordbruk från till en Göteborgskontext. Mitt lag, GüllerGüller, ville rensa upp i all den asfaltsspaghetti som klumpat ihop sig på båda sidor om Göta Älv och som inte direkt uppmuntrar till att ställa bilen och som därigenom gör kollektivtrafiksatsningar resultatlösa. Men det finns skäl till att tygla optimismen; Älvstadsprojektet är i ett väldigt tidigt skede och risken är stor att lagens okonventionella idéer förvrängs till oigenkännlighet när de passerar genom den pragmatiska kommunpolitikens kvarn.

Bild ur Guller/Gullers presentation.

Under arbetets gång gick det upp för mitt lag att vår främsta uppgift var att erbjuda lokalpolitikerna en medryckande berättelse om staden och framtiden, en stadsplaneringens moralitet som uppmanar till att handla rätt. Att stadens politiker behöver övertygas om att något måste göras är nog en ganska akut fråga, då inte en enda av kommunstyrelsens medlemmar dök upp till det möte där de skulle få träffa workshopens rådgivande panel. Denna kommunalpolitiska absens ökade mina misstankar om att man tar lika lätt på denna workshop som på ”demokratiexperimentet” Dialog Södra Älvstranden för några år sedan.

Att se hur deltagarna till synes respektlöst och oförsiktigt, men med klarsyn, och erfarenhetsgrundad tolkningsförmåga skissade upp framtidens Göteborg inspirerade mig. Detta särskilt då min enda referenspunkt är universitetets förkärlek för att älta problem snarare än att utveckla lösningar. Med både nyfikenhet och oro kommer jag att följa projektets gång och stadens förändringar i hopp om att demokratins institutioner och planeringens byråkrati kan överträffa sig själva när det verkligen gäller. Workshopen var en produkt av nytänkande, men för att inte bli enbart en symbolisk och påkostad brainstorming måste Göteborgs beslutsfattare fortsätta att tänka i nya banor. Utmaningen fortsätter: under hösten har projektet Centrala Älvstaden fortsatt med medborgardialog.

Linnéa Wigforss, nytillträdd studentkorrespondent PLAN, studerar kulturgeografi vid Göteborgs universitet.

För mer information se här och här 

Annonser

PLAN:s diskussionsartikel nr 4 2011 ”Sommaren med Nacka ”

Föreningen för samhällspanering (FFS) ger ut tidsskriften PLAN, den kommer ut fyra gånger per år. Tidsskriften går enbart till de som är medlemmar i FFS. För att öka interaktivteten mellan PLAN och föreningens digitala medier kommer vi att välja ut en artikel per nummer som även kommer att publiceras här. Det möjliggör en snabbare diskussion än vad fallet varit tidigare. Diskussionen är också självklart öppen för de som inte är medlemmar. Förhoppningen är också att publiceringen av en artikel per nummer kommer att väcka intresse av att bli medlem i FFS för de som ännu inte är det och på så sätt kunna ta del av alla de intressanta artiklar som publiceras i PLAN.

PLAN s arbetsgrupp har utökats med fyra nytillträdda studentkorrespondenter. I PLAN nr 4 gjorde två av dem, i varsinn artikel, reflektioner kring sommarens praktik i ”planeringsverkligheten”. Vi väljer att presentera bägge dessa artiklar som PLANs diskussionsaritekel nr 4 2011. Första bloggatikeln av Christian Rydberg Åkesson, om sin praktik som planerare i Nacka kommun.

PLAN nr 4 år 2011

Sommaren med Nacka

Som vanligt framåt vårkanten återfinner sig våndan över hur man ska formulera de där personliga breven för att framhäva sitt stolta CV , trycka på rätt knappar hos arbetsgivarna, uppmärksamma dem om ens brinnande intresse för den växande goda staden, den sanna hållbarheten och vad just jag skulle kunna tillföra. Och innan semesterveckor och praktikantbehov stämts av där ute i praktiken sitter man som student ganska uppgiven och smått inställd på en allt för ledig sommar. Men – i år nåddes jag av ett glädjande besked i form av ett samtal från Nacka kommun. Intervju blev till sommarjobb på planenheten i stadshuset på fagra Sicklaön.

Praktiken inleddes med några dagar av praktikaliteter, rundvandring och upprepade presentationsfraser. Redan under första dagens enhetsmöte möttes jag av en uppsjö kodnamn och förkortningar för mötestyper, beslutsarter, delegationsordningar, remissinstanser etc. Mycket att ta in, men orden fick mening allteftersom jag träffade på dem igen i sina praktiska sammanhang. Jag var också tvungen att finna mitt eget sammanhang som planerare i Nacka. Jag började skapa mig en bild grundad på en mängd frågor. Vad karaktäriserar en kommun som för inte särkilt länge sedan var tre (Nacka, Boo och Saltsjöbaden)? Vad medför ett fragmentariskt bebyggelsemönster som sträcker sig från det mest intensivt urbana delarna vid Stockholmsgränsen och Henriksdal till sommarstugeområden halvvägs ut i skärgården? Vad anses vara kommunens kärna – Sickla köpkvarter, Forum, Björknäs? Kan en kärna överhuvudtaget utses eller finns en styrka i att flera istället kompletterar varandra med sina särdrag och identiteter? Jag fick snabbt ta mig förbi studentens förväntan av den traditionella kommunens tydliga centrum med periferi.

Men att skapa sig en bild av planeringens sammanhang räcker inte för att göra nytta. Mitt huvudsakliga uppdrag för sommaren var samrådsredogörelsen för ett aktuellt planprogram. Att sortera, läsa, kategorisera och bemöta hundratals synpunkter och yttranden ter sig lätt som ett maratonuppdrag. Det är också en av de mindre glamorösa uppgifter som aldrig nämnts i skolans version av planerarens sysslor. Å andra sidan ser jag åter den goda sidan av lärdomar och tillfredsställelse i slutlig produkt – en nyttig inblick i grovgörat bakom själva stadsplaneringen; formalia och bemötande i demokratinstjänst! Att jag fick varva samrådsredogörelseskrivandet med andra arbetsuppgifter gav ytterligare bredd till min praktik som planerare.

Ett av sidoprojekten var att fritt studera kommunens enda miljonprogramsområde, Fisksätra. Här visade det sig att sommarpraktik kan gynna inte bara studenten utan också arbetsgivaren. Enheten anser sig ha fastnat en aning i ett visst synsätt på problematik och förväntade åsikter. Förhoppningsvis kunde då vi som studenter – utomstående och förväntat objektiva – bidra med fördomsfria skisser på tänkbar utveckling. Respektfull anpassning till nya förhållanden med förståelse för grundtankarna i funktionalismens strukturer, komplettera istället för att revidera…

Fisksätra

Till syvende och sist handlar praktik lika mycket om att lära känna en yrkesroll och arbetskultur. Och det har varit minst lika lärorikt att försöka förstå mönster och förhållanden mellan enheter, konsulter, nämnder och enskilda politiker, att utskilja nyanser i hierarkin – insikten om att det är en process i sig att känna av politikens intentioner och djärvhet inför mandat och ekonomiska framtidsprognoser.

Som avslutande reflektion passar jag på att bemöta den vanligt förekommande föredomen om kommunaltjänstemannens höga fikafrekvens. Jag har nu insett att det är just över kaffet som den viktiga omvärldsanalysen äger rum! Dialoger och allehanda utbyten bortom formalia – reflektioner och reaktioner kopplade till debatt och visioner. Här diskuteras aktuella begrepp, ideologiers kvalitéer/brister, avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen, rationell långsiktighet och kortsiktig vinning, kommunens position och särställning i en allt mer differentierad planeringssektor (givetvis i sällskap av vädret, skandalerna, semestern, trädgården, gitarrerna…). Fikastämpeln bör ses som symbol för en hälsosam arbetsplats med intellektuell behållning bortom lagparagraf, kalkyl och datorskärm.

Sommaren till ända och lite bättre skolad för verkligheten tågar jag tillbaks för ett sista år vid KTH . Med lite distans till akademien börjar jag formulera en inre handlingsplan för kommande tid. Nu återstår utmaningen i att ur spridda ambitioner vaska fram den perfekta ex-jobbsfrågan att förankra i något av Nackas stadsbyggnadsprojekt. Mottager tacksamt heta tips och goda råd.

Christian Rydberg Åkesson,

nytillträdd studentkorrespondent, studerar stadsplanering på KTH.


Rapport från FFS Stockholm-Mälardalen mötesplats 24/10 ”Transporter/Logistik”

Ett av FFS Stockholm-Mälardalens verksamhetsmål 2011 är att utveckla verksamheten i övriga Mälardalen. Ytterligare ett steg i rätt riktning togs i och med genomförandet av denna mötesplatsen den 24/10 i Eskilstuna. Temat var Trafik/Transporter och Logistik. Petter Skarin, styrelsemedlem i FFS Stockholm-Mälardalen och normalt arbetande vid Eskilstuna kommun hade ordnat med mötesplatsen. Upplägget var följande:

– Kortare föredrag av Gunnar Persson, Eskilstuna kommuns stadsbyggnadschef

– Gruppdiskussioner

– Mat och dricka, som Ramböll Eskilstuna/Västerås kontor bjöd på

– Kortare föredrag av Linnea Viklund, infrastrukturstrateg Västerås stad

– Gemensam diskussion

Gunnar Persson, Eskilstuna kommuns stadsbyggnadschef

Linnea Viklund, infrastrukturstrateg vid Västerås stad

Här är några av de saker som vi nämnde i diskussionen:

 • De allra flesta kommuner är väldigt lika – denna gemensamma problemställning borde kunna nyttjas bättre.
 • Är den övergripande regionala planeringen tillräckligt bra? Ett exempel är att efter att Vv/Trv började kräva medfinansiering har objekten blivit mer prioriterade och realistiska. Men måste det krävas medfinansiering för att komma dit? Och sen är frågan – prioriterar staten i sin tur rätt objekt?
 • Hur ser kommunernas mål/visioner/prioriteringar ut? Pratar vi samma språk och kommunicerar samma budskap? Det borde finnas mycket på att vinna att samarbeta!
 • När kommer nästa steg i ”den tekniska revolutionen”? Realtidssystem och information, detektering m m som kan stärka och effektivisera transportsystemet?
 • Driftar vi rätt? Läggs pengarna på ”rätt” objekt och enligt ”rätt” prioritering i transportsystemet?
 • Det verkar vara lättare att bygga stora objekt än att jobba med mjukare åtgärder. Borde det tas fram bättre analyser av transportbehovet/transportsystem och lyssna lite mer finkänsligt? Kanske jobba mer med intrimningsåtgärder istället för att bygga så dyra nya vägar…?
 • Vi måste inse att hela samhället med dess normer och värderingar (konsumtion, bekvämlighet etc) påverkar resor och transporter.
 • För att nå våra mål måste vi jobba ännu mer med de ekonomiska styrmedlen.
 • Det krävs mod/att vara hårdhudad för att genomdriva de reformer som kommer fram av vårt mobilitets- och informationsarbete.
 • Vi måste paketera vårt budskap bättre och vi måste vara uthålliga och konsekventa med våra budskap och lösningar.
 • Hur kan beställare/uppdragsgivare ge konsulterna bättre ram för att hjälpa till att ta fram en hållbar lösning istället för den billigaste?

Tyvärr var vi inte så många som dök upp, enbart 8 stycken deltog. Men diskussionerna var ändå engagerade och intressanta. Det behövs fler mötesplatser där vi kan träffas och tillfälligt lägga våra respektive yrkesroller åt sidan, oavsett om vi är konsulter eller på beställarsidan, och diskutera sakfrågor. Ambitionen finns att ordna en kommande mötesplats i Västerås.


IBM marknadsför sig inom hållbar stadsutveckling

Många svenska myndigheter har på senare år intresserat sig kring hållbar stadsutveckling, den ena konferensen efter den andra har arrangerats på detta tema. Många konsultbolag har hakat på och har eller haft särskilda marknadsföringinsatser på detta tema. Men att ett företag som IBM, som i år fyller 100 år, nu på allvar marknadsför sig på detta tema är intressant. Deras övergripande marknadsföring är på begreppet ”En smartare planet” och under denna finns ett antal teman där ”Smartare städer” är ett, här finns en länk till deras svenska webbsida om smartare städer. IBM genomförde den 11 oktober en intressant workshop tillsammans med Stockholm stad där 200 ungdomar deltog och kläckte nya idéer kring smartare städer. Här kan du läsa mer om detta arrangemang Stockholm den moderna staden, och de idéer som togs fram kommer inom kort att publiceras på deras facebooksida här och det finns även en twittersida här. Avslutningsvis ett par youtubeklipp från IBM, det första en kortare reklamfilm ”Smarter planet – smarter cities” och det andra en något längre infofilm med namnet ”Building smarter cities”:

Kort reklamfilm ”Smarter planet – smarter cities”

Längre infofilm ”Building smarter cities”:

IBM:s logotype för Smarter Planet – Smarter cities:


Fler coola fiktiva städer

I förra blogginlägget redovisade vi tidningen Complex lista över de 10 cooalste fiktiva städerna. Deras lista innehöll dock hela 50 fiktiva städer. Vi har gjort ett urval av de städer som kom på plats 11-50 här nedan.

12. Olympos
First Appeared: Greek mythology
Founding Father: Zeus
Notable Residents: Athena, Ares, Aphrodite—that whole crew

13. Mordor
First Appeared: The Fellowship of the Rings (1954)
Founding Father: J.R.R. Tolkein
Notable Residents: Sauron, Shelob

18. Emerald city
First Appeared: The Wonderful Wizard of Oz (1900)
Founding Father: L. Frank Baum and W. W. Denslow.
Notable Residents: The Wizard, Pastoria

20. The city
First Appeared: Brazil (1985)
Founding Father: Terry Gilliam, Tom Stoppard, Charles McKeown
Notable Residents: Sam Lowry, Jill Layton, Archibald ”Harry” Tuttle

24. New New York
First Appeared: Futurama (Episode 1, ”Space Pilot 3000,” March 28, 1999)
Founding Father: Matt Groening
Notable Residents: Fry, Leela, The Professor, Amy, Zoidberg, Bender, Hermes

25. Atlantis
First Appeared: Plato’s Timaeus and Critias (360 B.C.)
Founding Father: Unknown
Notable Residents: Really Unknown

27. Hogsmeade
First Appeared: Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (1997)
Founder: J.K. Rowling
Notable Residents: Aberforth Dumbledore, Madam Rosmerta

30. Vice city
First Appeared: Grand Theft Auto: Vice City (2002)
Founding Father: Rockstar North
Notable Residents: Las Cabrones, the Haitians, Colonel Cortez, the Vercetti Crime Family

35. South Park
First Appeared: South Park (Episode 1, ”Cartman Gets an Anal Probe,” August 13, 1997)
Founding Father: Trey Parker and Matt Stone
Notable Residents: Kyle, Stan, Cartman, Kenny, Mr/Mrs. Garrison, Chef, Butters

37. Bedrock
First Appeared: The Flintstones (Episode 1, ”The Flintstone Flyer,” September 30, 1960)
Founding Father: William Hanna and Joseph Barbera
Notable Residents: Fred, Barney, Wilma, Betty

41. Metropolis
First Appeared: Action Comics #16 (September 1939)
Founding Father: Jerry Siegel and Joe Shuster
Notable Residents: Superman, Lois Lane, Lex Luthor

43. The city of lost children
First Appeared: The City of Lost Children (1995)
Founding Father: Gilles Adrien and Jean-Pierre Jeunet
Notable Residents: Krank, One, Miette

44. The citadel
First Appeared: Mass Effect (2007)
Founding Father: Casey Hudson and Preston Watamaniuk
Notable Residents: Commander Shepard, Joker, Liara, Kiadan, Archangel

49. The kings landing
First Appeared: A Game of Thrones (1996)
Founding Father: George R. Martin
Notable Residents: Aegon


De 10 coolaste fiktiva städerna

Några av de mest fantastiska städerna finns inte i verkligheten utan är enbart beskrivna i böcker, på filmer, i TV-serier, i serietidningar, i låttexter och i datorspel. Några av dessa platser är så grundligt uttänkta av upphovsmännen, att du glömmer att de inte är verkliga. Vissa lämnar grå utrymmen som bara fantasin kan fylla i. En del av dem är skna medan andra är facinerande skrämmande. Oavsett vilket, lämnar alla sin prägel på de individer som vandrar deras gator. Amerikanska tidningen Complex har sammanställt en lista över de 50 coolaste fiktiva städerna. Här nedan kommer topp 10. Vi återkommer med ytterligare ett urval av städer på platsena 11-50 inom kort.

10. Metropolis

First Appeared: Metropolis (Fritz Lang, 1927)
Founding Father: Fritz Lang and Thea von Harbou
Notable Residents: Freder, Maria, the Sexy Robot

9. Rapture

First Appeared: BioShock (2008)
Founding Father: Ken Levine
Notable Residents: Frank Fontaine, Andrew Ryan, Dr. Bridgette Tenenbaum

8. Los Angeles

First Appeared: Blade Runner (Ridley Scott, 1982)
Founding Father: Philip K. Dick, Hampton Fancher, David Peoples, and Ridley Scott
Notable Residents: Rick Deckard, Gaff, Rachael, Dr. Eldon Tyrell

7. Valhalla

First Appeared: Norse mythology
Founding Father: Odin
Notable Residents: Odin, Thor, and quite a fierce and drunk army

6. Cloud City

First Appeared: The Empire Strikes Back (Irvin Kershner, 1980)
Founding Father: George Lucas (with Leigh Brackett and Lawrence Kasdan)
Notable Residents: Lando Calrissian

5. Midgar

First Appeared: Final Fantasy VII (1997)
Founding Father: Hironobu Sakaguchi
Notable Residents: Cloud, Tifa, Aeris, Sephiroth

4. Twin Peaks

First Appeared: Twin Peaks (Episode 1, ”Pilot”, April 8, 1990)
Founding Father: David Lynch and Mark Frost
Notable Residents: Dale Cooper, Laura Palmer, Bob, Ben Horne

3. Underlandet

First Appeared: Alice’s Adventures in Wonderland (Carroll, 1865)
Founding Father: Lewis Carroll
Notable Residents: The Hatter, the Mock Turtle, the White Rabbit, the Cheshire Cat, the Queen of Hearts

2. Gotham City

First Appeared: Batman #4 (Winter 1940)
Founding Father: Bob Kane and Bill Finger
Notable Residents: Bruce Wayne, the Joker, Harvey Dent, Commissioner Gordon

1. Springfield

First Appeared: The Simpsons (Episode 1, ”Simpsons Roasting on an Open Fire,” December 17, 1989)
Founding Father: Matt Groening
Notable Residents: Homer, Ned Flanders, Apu, Comic Book Guy—too many to list


Ny dokumentärfilm, Urbanized, om planering av städer

En ny dokumentärfilm, Urbanized, om planering av städer av filmaren Gary Hustwit hade nyligen världspremiär på Toronto Film festival. Urbanized är den tredje delen i en trilogi som tidigare innehållit delarna Helvetica och Objectified. Nedan finns trailern, och här finns också en länk till filmens webbsida.

Så här beskrivs filmen:
Urbanized är en fullängdsdokumentär om utformningen av städer, som tittar på frågorna och strategierna bakom stadsplanering med hjälp av några av världens främsta arkitekter, planerare, politiker, byggare, och tänkare. Över hälften av världens befolkning bor nu i en städer, och 75% kommer att kalla en stad för hem år 2050. Men medan vissa städer upplever explosiv tillväxt, krymper andra. Utmaningar som att balansera bostäder, rörlighet, offentliga rummet, medborgerligt engagemang, ekonomisk utveckling, och miljöpolitik håller snabbt på att bli ett universellt problem. Samtidigt som mycket av dialogen om dessa frågor kopplas bort från det offentliga rummet. Vem får forma våra städer, och hur gör de? Till skillnad från många andra områden av design, är städer inte är skapad av någon specialist eller expert. Det finns många bidragsgivare till urbana förändringar, inbegripet vanliga medborgare som kan ha en stor inverkan förbättra de städer där de bor. Genom att utforska ett varierat utbud av stadsplanering projekt runt om i världen, förs en diskussion om framtiden för städerna.

Tillgång till filmen:
Just nu visas den runt om i nordamerika. En kommande visning är också i London inom kort. De tidigare filemrna har funnits att tilgå på DVD:

Filmens poster:

Medverkande i filmen:
Udo Andriof (Stuttgart 21); Alejandro Aravena (Elemental); Jon Bird (Open University); Amanda Burden (NYC Department of Planning); Ricky Burdett (LSE Urban Age Project); Candy Chang (Civic Center); Yung Ho Chang (Atelier FCJZ); James Corner (Field Operations); Mark Covington (Georgia Street Community Garden); Joshua David (Friends of the High Line); Ellen Dunham-Jones (Georgia Tech); Kathryn Ewing (Sun Development); Sir Norman Foster (Foster + Partners); Grady Gammage Jr. (Gammage & Burnham); Jan Gehl (Gehl Architects); Alastair Graham (City of Cape Town); Robert Hammond (Friends of the High Line); Jacqueline James (Jonker & Barnes Architects); Bruce Katz (Brookings Institution); Tarna Klitzner (Landscape Architect)
Rem Koolhaas (OMA); Rahul Mehrotra (RMA Architects); Grover Mouton (Tulane University TRUDC); Oscar Niemeyer (ONA); Sicelo Nkohla (VPUU); Eduardo Paes (Mayor, Rio de Janeiro); Sheela Patel (SPARC); Enrique Peñalosa (Former Mayor of Bogota); Edgar Pieterse (African Centre for Cities); Ric Scofidio (Diller, Scofidio + Renfro); Michael Sorkin (Sorkin Architects); Gangolf Stocker (Leben in Stuttgart)