Inför FFS årsmöte – en sammanfattning

Föreningen för samhällsplanering (FFS) genomför sitt årsmöte den 26/3 i Umeå. I detta blogginlägg ger vi en översikt av några av de viktigaste punkterna vid årsmötet:

 • Verksamhetsberättelse 2013
 • Revisionernas rekommendation
 • Valberedningens förslag

Fullständigt material finns att ta del av här.

FFS verksamhetberättelse 2013

Omfattande verksamhet 2013

Föreningen för samhällsplanering (FFS) verksamhetsberättelse för år 2013, det 66:e året i föreningens historia. Några sammanfattande punkter om verksamheten år 2013:

 • Tidskriften PLAN: utkom med sex stycken nya nummer, varav två dubbelnummer, med totalt över 225 sidors läsning.
 • Elektroniska nyhetsbrevet FFS ePLAN utkom med tio nummer
 • Utgivning i maj av en ny FFS bok om svensk samhällsplanering på engelska
 • Fortsatt utveckling av FFS sociala medier: Fler blogginlägg och fler facebookföljare
 • Fortsatt hög nivå på den lokala verksamheten i form av seminarier, mötesplatser och snick-snack, totalt 21 stycken lokala seminarier
 • Under året har ett fullt utfinansierat EU projekt, Special, om energi och planering startats
 • Introducerat en ny sammanhållande grafisk profil för FFS
 • Aktiviteter genomförts i syfte att förbättra FFS ekonomi:
  -kampanjer kring öka antalet FFS Partner och
  -kampanj för medlemsrekrytering: FFS+1
 • Organisationen av verksamheten har justerats. De viktigaste justeringarna har varit att
  -Inrättat ett råd med seniora personer som träffas en gång per år och kan vägleda i strategisk utveckling av hela FFS verksamhet
  -Skapat en särskild annonssamordnare som enbart ska bedriva arbete med att uppsöka potentiella partners och annonsörer. På så sätt avlastats också PLAN:s redaktion detta arbete och kan enbart koncentrera sig på tidskriften
  -I likhet med de senaste åren har det även fokuserats under året att bättre hålla samman de olika verksamheterna. Nu märks det att det kommit ett nytt nummer av PLAN eller arrangeras en lokal mötesplats på föreningens sociala medier
  -Sist men inte minst så har det skett en del personförändringar i organisationen. På egen begäran, och efter många års arbete, har nuvarande PLAN redaktion ersatts med en ny PLAN redaktion. Tack Mats J Lundström, Charlotta Fredriksson och Björn Alfredsson för allt ert arbete, och lycka till den nya redaktionen: Björn Ekelund, Malin Marntell, Anton Sjöblom samt Eric Palmér. I samband med detta har också en ny redaktionskommitté bildats.

Ekonomi: +38 kkr år 2013

Det ekonomiska bokslutet för verksamhetsåret 2013 visar på ett positivt överskott på 38342 Skr. Mer detaljerad information framgår i det bilagda ekonomiska bokslutet, med resultaträkning och balansrapport.

Revisiorernas rekommendation

Revisionsrapporten rekommenderar årsmötet att
– godkänna resultaträkning och balansrapport
– ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013

Valberedningens förslag

Ordförande att välja på ett år; 2014 förslag

 • Bengt Andersson omval

Ledamöter valda vid årsmötet 2013 på två år; 2013-2014:

 • Gunnar Persson
 • Lars Westin
 • Jannica Schelin
 • Moa Tunström

Valberedningens förslag till ledamöter att välja för 2014-2015:

 • Anna Stenlöf omval
 • Hans Ekström omval
 • Maia Rostvik omval
 • Eva Wikström nyval
 • Kerstin Larsson nyval
 • Olof Karlsson nyval
 • Martin Storm nyval

Revisorer, ordinarie att välja på ett år; 2014:

 • Torbjörn Backvall omval
 • Carl-Johan Engström nyval

Revisorssuppleant att välja på ett år; 2014:

 • Hans Linderstad nyval

Val av valberedning

 • Bo Aronson (sammankallande)
 • Karolina Isaksson
 • Eva Hägglund
Annonser

FFS råd genomförde sitt första möte idag

FFS bildade formellt i samband med årsmötet 2013 ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och sammanträder minst en gång per år.

Rådet består av:

■ Ilmar Reepalu, avgående KSO Malmö, 2 år

■ Anna Sander, vd IQ samhällsbyggnad, 2 år

■ Peter Örn, f.d ordf Delegationen för hållbara städer, 2 år

■ Ulrika Franke, vd Tyréns fd stadsbyggnadsdir och borgarråd i STHLM, 3 år

■ Carl-Johan Engström, KTH och FFS fd ordf samt redaktör för PLAN. 3 år (sammankallande)

■ Bengt Andersson, FFS ordförande 2013

Rådet genomförde ikväll sitt första möte. Mer detaljerade minnesanteckningar kommer att tas fram och vidareförmedlas på olika sätt tillbaka till föreningens olika verksamheter. Här nedan några enkla strecksatser från diskussionen:

 • Samhällsplanering är viktigt, och FFS spelar en viktig roll – men behöver också förändra sig för att bli mer intressant för en bredare grupp engagerade människor i samhället. Att skapa nytta/vara relevant för fler.
 • Det handlar för FFS  om att bli intressant både utifrån det offentliga och det privata perspektivet, utifrån tjänstemannaperspektivet och det politiska perspektivet, det handlar också om att föra en diskussion om frågor som är intressant för en breadre gruppering av engagerade samhällsmedborgare
 • Debatten om samhällsplaneringens betydelse är idag ofta för enkelriktad/enfrågebaserad, och rymmer inte den komplexitet som samhällsplaneringsprocessen faktiskt innebär utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv. Om FFS vill bli mer synliga i debatten så måste man ställa sig frågorna: Vilken debatt? Var förs den debatten? Hur kommer vi in i den debatten?
 • I flera av diskussionerna betonades översiktsplanens roll som strategiskt/politisk styrdokument. Många av de kommuner vi idag anser vara framgångskommuner, arbetar på ett seriöst sätt med sin översiktsplan. Det handlar dock om att avväga vilka frågor man hanterar respektive inte hanterar i en översiktsplan.
 • Det är märkligt med den fokusering som idag finns vid detapljplanen, det är planeringsinstrumentet/verktyg för att hantera och lösa konflikter – medan debatten idag snarare påstår att verktyget i sig självt, detaljplanen, skapar konflikter.
 • Rådet önskar att FFS i högre grad kunde bli ett forum för att
  a) fånga upp internationella erfarenheter. Inte bara intressanta internationella exempel utan snarare utvärderingserfarenheter av dessa exempel
  b) tydlligöra de senaste forskningsresultaten på ett mer populärvetenskapligt sätt
  c) diskussion om flernivåstyrning: lokalt-regionalt-nationellt
  d) diskutera att göra det alla talar om: att stadsomvandla i den bebyggda miljön
  f) diskutera den svåra frågan som många kommuner står inför i sin planering: att avveckla
 • Det råder en slags historielöshet i mycket media avseende samhällsplaneringsfrågorna, här kan FFS genom sin tidskrift PLAN som utkommit sedan 1947 gräva djupare i arkiven och lyfta fram tidigare presenterad kunskap. Många frågor är på intet sätt nya.
 • FFS bör överväga att skapa någon form av nationell konferens i januari/februari 2015.
 • FFS bör överväga att i ännu högre grad koppla samman ett uttalat tema, som går igen i PLAN-Sociala medier-Lokala mötesplatser

Detta var ett axplock nedtecknade direkt efter mötet. Vi kommer att på olika sätt försöka återkoppla kring detta. Nästa möte i FFS råd kommer att genomföras den 1 december 2014.


Medlemsrekryteringskampanjen FFS+1 år 2014 går in i ett sludskede

Utvecklingen av samhällsplaneringen och planerarrollen står aldrig still. Föreningen för samhällsplanering (FFS) verksamhet har därför uppdaterats under senare år. Nu vill vi ta ytterligare ett steg och vässa vår verksamhet, men för det behöver vi bli fler medlemmar. Medlemsrekryteringskampanjen FSS+1 innebär att varje medlem tar ansvar för att rekrytera en till medlem. En liten insats från många kan ge stor effekt. Värva din arbets- eller studiekollega, eller varför inte se till att din arbetsplats blir organisationsmedlem genom att börja prenumerera på tidskriften PLAN. För att öka motivationen att rekrytera fler medlemmar kommer vi att lotta ut fria medlemskapsår till de som hjälper till att rekrytera fler FFS-medlemmar.

Den medlemsrekryteringskampanjen FFS+1 som vi bedrivit går nu in i sitt slutskede och pågår fram till den 31/3, därefter gör vi en lottdragning vilka som vinner priset i form av ett fritt medlemskapsår 2014. Avsikten är därefter att kampanjen fortsätter under det fortsatta året, och att det också lottas ut priser i form av fritt medlemskapsår i mars 2015.

Är du inte medlem ,men vill bli det så hittar du all information här.

ffsplus1


Information om PLAN/ePLAN:s nya organisation och om PLAN år 2014

Under höst 2013 har redaktionen för FFS tidskrift PLAN succesivt förändrats. Här informerar vi om detta, samt ger också mer information om kommande nummer av PLAN och ePLAN under år 2014.

Tack Mats, Charlotta och Björn!

Mats J Lundström, som varit tidskriftens redaktör under 12 år, har på egen begäran fått avlösning. Tack Mats för allt det arbete du lagt ned på tidskriften och FFS! Samtidigt har också PLAN:s biträdande redaktör Charlotta Fredriksson, på egen begäran, fått avlösning liksom PLAN:s mångårige layoutare Björn Alfredsson. Tack också till er, Charlotta och Björn.

PLAN/ePLAN:s nya redaktion: Björn Ekelund, Malin Marntell, Anton Sjöblom & Eric Palmér

Under hösten har succesivt den nya redaktionen arbetat paralellt med Mats, Charlotta och Björn, och har nu helt övertagit ansvaret. Vi välkomnar Björn Ekelund som ny redaktör för PLAN. Björn har i sin profession dubbla roller dels på Luleå Tekniska Högskola dels som konsult på Sweco Architects. Till sin hjälp har han Malin Marntell som är biträdande redaktör. Malin återfinns på WSP Analys & Strategi och arbetar som konsult med olika uppdrag inom stadsutveckling. I redaktionen kommer även Anton Sjöblom ingå som idag är FFS ePLAN:s redaktör, och som normalt är masterstudent vid Stockholms Universitets Kulturgeografiska Institution. Ny layoutare är Eric Palmér, som både är utbildad inom formgivning och kulturgeografi. Vi önskar er lycka till i ert redaktionella arbete för vår viktiga tidskrift och vårt elektronuiska nyhetsbrfev. Kontaktuppgifter till den nya redaktionen finns här. I syfte att få den nya redaktionen att enbart fokusera på det redaktionella arbetet har vi infört en ny roll, en annonsansvarig, som ska hjälpa till med att kontakta potentiella annonsörer i både PLAN och ePLAN, se mer information nedan.

En ny redaktionskommitte för PLAN

I samband med detta så här även medlemmarna i PLAN:s redaktionskommitté setts över. Där ingår nu:

 • Josefina Syssner, Linköpings universitet
 • Krister Olsson, Riksantikvarieämbetet
 • Jeanette Berggren, Norabostäder
 • Emelie Gullberg, Sveriges kommuner och landsting
 • Örjan Wikforss, KTH/Arkitekturanalys
 • Charlotta Fredriksson, WSP
 • Mats J Lundström, KTH

Uppgifter för kommittén: Bedöma artiklar, Ge förslag till kommande teman, Ge förslag till författare, intervjupersoner, debattörer, Korta bokrecensioner, Tips och sammanfattningar till Nytt & Noterat

Teman och utgivning av PLAN under år 2014

En stor nyhet i år är att vi siktar på att utkomma med sex stycken enkelnummer. Tidigare har PLAN utkommit i två enkelnummer och två dubbelnummer. Genom detta hoppas den nya redaktionen kunna få PLAN att bli ännu mer aktuell.

PLAN nr 1: Symboler & Ideal, Datum: 27 februari

PLAN nr 2: Landsbygd i utveckling, Datum: 24 april

PLAN nr 3: Nya boplatser och boendeformer, Datum 26 juni

PLAN nr 4: Planringen i politiken, Datum 28 augusti

PLAN nr 5: Processer i planeringen, Datum: 23 oktober

PLAN nr 6: Energismart, Datum: 18 december

Utgivning av ePLAN under år 2014

Under år 2013 hittade FFS elektroniska nyhetsbrev, FFS ePLAN, formerna. Under år 2014 kommer Anton Sjöblom som redaktör ingå i den nu samlade redaktion och på så sätt ytterligare stärka samspelet mellan PLAN och ePLAN. Utgivningen av ePLAN kommer göras 10 ggr under året, normalt ca den 20:e i varje månad.

Vill du annonsera i PLAN och/eller ePLAN

Vill du nå ut till samhällsplanerare med en exempelvis ny jobbannons, en kommande konferens eller seminarium? Vi har förmånliga priser, du kan läsa mer om här. PLAN behöver få in material minst tre veckor innan utgivningsdatum, se ovan för årets nummer. Medan ePLAN behöver ha material ett par dagar innan den 20:e i varje månad. Är det något du undrar över så kontakta Mats J Lundström som numera är vår annonsansvarige för PLAN, ePLAN och FFS webb.


PLAN:s diskussionsartikel nr 1 år 2014: ”Symbols and rituals of democracy in urban spaces”

Föreningen för samhällspanering (FFS) ger ut tidsskriften PLAN sex gånger per år. Tidsskriften går enbart till de som är medlemmar i FFS. För att öka interaktivteten mellan PLAN och föreningens digitala medier kommer vi att välja ut en artikel per nummer som även kommer att publiceras här. Det möjliggör en snabbare diskussion än vad fallet varit tidigare. Diskussionen är också självklart öppen för de som inte är medlemmar. Förhoppningen är också att publiceringen av en artikel per nummer kommer att väcka intresse av att bli medlem i FFS för de som ännu inte är det och på så sätt kunna ta del av alla de intressanta artiklar som publiceras i PLAN.

PLAN:s diskussionsartikel i nummer 1 år 2014 har skirvits Enrique Penalosa, Colombiansk politiker som var borgmästare i staden Bogota under perioden 1998-2001.

”Symbols and rituals of democracy in urban spaces”

Att planera städer är en politisk handling som får sociala konsekvenser på detaljerad nivå. Stadsutvecklaren och politikern Enrique Penalosa berättar om sina erfarenheter från arbetet som borgmästare i Bogota, Colombia, där bussens framkomlighet, skolornas goda arkitektur, trottoarernas kontinuitet och staketens genomsiktlighet är värda att kämpa för, även i större samhälliga perspektiv.

A city reflects the values and behaviors of a society, but it forges them as well. As one approaches a European town, from kilometers away the spires of churches and cathedrals make it evident what mattered to societies which built such towns: Christian religion. Such majestic churches reflected a society´s religiosity; but they created religiosity as well. If today we are still awed by the beauty and magnificence of such churches, it is possible to imagine how someone felt upon seen them or entering them, in an age when there was no electricity and nature still dominated.

San Cayetanao juan rey

San Cayetano, Juan rey

Inequality is the predominant characteristic of the developing country city and its gated communities, shopping malls where low income people feel unwelcome, country clubs, lack of sidewalks and cars parked on those which exist reflect that.

We have accepted private property and the market as the best way to manage most of society´s resources and thus the impossibility of income equality; yet a city can do much to create equality of quality of life and inclusion.

During our administration in Bogota we struggled to construct equality through many means, amongst them urbanism, architecture; and some rituals. We were able to get an annual Car Free Day the first Thursday of every February approved by means of popular vote. It is a ritual where cars are tamed, making clear it is a human habitat. Also, every week we close more than 100 kilometers of main arteries, for more than 1 million people to come out and ride bicycles, jog or walk. It is a ritual, a ceremonies in our 8 million inhabitant city which remind us the city is for people, that people are more important than cars. It is a ceremony in which people reconquer, at least for a few hours, the city spaces taken by cars.

We turned the polo fields of the most exclusive country club in the city into a public park, process which beyond its functional benefits had symbolic democratic connotations: democracy implies that public good prevails over private interest.

We built dozens of beautiful nurseries and schools with good architecture in the poorest slums. We also built 4 formidable libraries, and a dozen small ones, mostly in very poor areas. Such buildings served their obvious purposes, but also aimed at constructing values: they were symbols which showed that children and education were important. It is not evident that children are important in societies where 1 out of 4 children born are not desired even at birth; and where up to 20% of children in very poor neighborhoods do not even know who their father is.

Bellavista La Ribera 2004 (7)

Belleavista, La Riberia

We had the possibility to build several smaller libraries instead of each of the large, more monumental ones. But we wanted to create icons, temples, which showed, even those who did not enter the library, that education and knowledge is important. A library more beautiful than the shopping mall shows a teacher is more important than wealthy drug dealer or corrupt politician. It expresses our contempt for the vulgar materialistic values of the corrupt and our respect and admiration for those who have knowledge or create art. Our hope is that the neighborhood hero is not the youngster who arrives in an expensive car wearing jewels, but the one who rides an old bicycle, reads and does sports.

We waged a war to get cars off sidewalks and build sidewalks and other pedestrian infrastructure. In a society where only a minority own cars, removing cars from pedestrian spaces and building quality pedestrian infrastructure shows respect for human dignity and constructs equality. Few things are as difficult in a developing country city as taking space away from parked cars in order to improve pedestrian spaces. I was almost impeached in the process. We provided several justifications for our actions, also reminding citizens that parking was not a constitutional right.

We also built hundreds of kilometers of protected bikeways, years before they became vogue in Paris, London or New York. They were at least as important because they raised the status of bicyclists, as for the protection they provided bicyclists. A quality protected bikeway is a symbol which shows that a citizen on a $ 30 bicycle is as important as one on a $ 30.000 car.

Based on the democratic principle that all citizens are equal and thus a bus with 100 passengers has a right to 100 times more road space than a car with one, we created a bus based mass transit system called TransMilenio. Passengers pay when they enter stations where they can dozens can alight and board buses in seconds. And such buses have exclusive lanes. The sight of the red buses moving swiftly along a bus-only lane as expensive cars stand still in traffic is a symbol of democracy in action.

As symbols and ceremonies are, they convey messages in a non-verbal, non-rational, almost subconscious way. But they can be effective and powerful, for example constructing legitimacy, which is as well a subjective perception. As citizens perceive more legitimacy in their society they are more likely to obey the Law and even to denounce those who don´t. Moreover, they feel more included, more respected and happier.

Even advanced, very egalitarian societies such as Sweden have recently withstood conflicts stemming from feelings of exclusion of some of their immigrant population. There again, urban design the way of life it fosters, as well as urban symbols and rituals, can contribute to the construction of a more harmonious integration.


FFS årsmöte 26 mars i Umeå – inbjudan med program

Kallelse till FFS årsmöte har tidigare spridits. Nu finns detaljerad inbjudan klar:

Årsmöte för Föreningen för Samhällsplanering (Sverige) i Umeå 26 mars 2014

Lokal: Guitars – the museum, Vasagatan 18-20, Umeå.

Tema: Samtal och dialog för medskapande av framtidens städer.

ffs_årsmöte14_bild

Program:

12:00 Gemensam lunch, föreningen står för lunchen 95 SEK/deltagare. Under lunchen presenterar Örjan Pettersson Umeå universitets utbildningar inom samhällsplaneringsområdet. Mette Harder berättar om arkitektutbildningen

13:00 Välkomna till årsmötet. Royne Söderström, ordförande FFS Umeå, och Bengt Andersson, ordförande FFS Sverige

13:10 Umeås planering och utveckling, alla ska vara med! Elin Pietroni, planeringschef Umeå kommun

13:30 Kulturdriven tillväxt, Lars Westin, professor Umeå universitet

13:50 Södertälje planerar för tillväxt och integration. Bengt Andersson, samhällsbyggnadsstrateg Södertälje kommun

14:10 Statens konstråd berättar om regeringsuppdraget om offentliga platser. Henrik Orrje, Statens konstråd

14:30 Fika

15:00 PLANs nya redaktion berättar om förnyelsearbetet. Malin Marntell, PLANs biträdande redaktör

15:20 Guidning Guitars – The museum, ingår i konferensmiddagsavgiften om 195 SEK/deltagare, se nedan

16:00 Årsmöte. Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på FFS webb http://www.planering.org from den 20 mars.

17:00 Stadsvandring med Carl Arnö, Umeå kommun

18:30 Frivillig middag på Norrlands Operan, deltagare betalar själva – förbokat för 30 personer. Norrlandsbuffé 195 SEK + dryck

Praktisk information

Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014 och mängder av evenemang anordnas under året, bl.a Umeå Open 24-29 mars. Mer information finns på http://www.umea2014.se. Hotell finns på http://www.visitumea.se.

Den 27 mars hålls en konferens konferens om transporter och logistik: Nordic Logistic Corridor och SimLabEast-West (www.kvarken.org)

Flygresor Stockholm – Umeå avgår 08:25, 09:50, 10:40, flygresor Umeå – Stockholm avgår 18:55, 19:10, 20:20

Anmälan senast den 24 mars!

Med e-post till bengt_e_a@live.se , eller via FFS facebook


PLAN nr 1 år 2014

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 1 år 2014 har i förra veckan skickats ut till er FFS medlemmar. Temat för detta dubbelnummer är “Symboler & ideal”. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här.  Ni kommer då också få årets tidigare nummer av PLAN direkt till er, utöver övriga medlemsförmåner som exempelvis vårt elektroniska nyhetsbrev ePLAN.

Ledare om otrygga interventioner

Nytt & Noterat

Aktuell plan

 • Europan 12 Sverige

Tema Symboler & ideal

 • Symbols and rituals of democracy in urban spaces
 • Högt och lågt – om kulturmiljö och stadsutveckling
 • Kiruna stadsomvandling – omdaning av en mönsterstad
 • Makten över produktionen av stadens rum – en genusfråga
 • Rapf Erskine – mänsklig omtanke som ideal

Intervju

 • Sofia Norlin, regissör av filmen Ömheten

Recension av böcker

 • Konsten att gestalta offentliga miljöer – samverkan i tanke och handling
 • Så ökar vi bostadsbyggandet
 • Den attraktiva regionen

Debatt

 • Bo Berge: Kolinalt utnyttjande av landets resurser

PLan nr 1 år 2014